Skkn Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn Giáo dục công dân lớp 11 nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường

 


Chúng ta biết rằng, môn học GDCD về thực chất là giáo dục con người, giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Đặc biệt là khi từ trước đến nay cuộc sống của con người luôn có quan hệ mật thiết với môi trường. Để tồn tại, con người thường xuyên tác động đến môi trường, “bắt” môi trường phải phục vụ các nhu cầu của con người và xã hội. Vì vậy, dẫn đến tình trạng môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề. Thế giới đã đưa ra những lời cảnh báo về mức độ ô nhiễm, sự suy giảm và suy thoái chất lượng môi trường nhưng vẫn chưa thay đổi được nhận thức của một bộ phận dân cư trên thế giới.

Ở Việt Nam, ô nhiễm môi trường cũng đang là một thách thức lớn đặt ra cho chúng ta hiện nay. Tuy nhiên, việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân vẫn chưa được coi trọng. Mọi người luôn có quan niệm “đó không phải là việc của mình” nên khó có thể khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Từ thực trạng trên đây, chúng tôi nhận thấy môn học GDCD có nhiệm vụ to lớn trong việc giáo dục ý thức bảo vệ môi trường trong học sinh bằng những việc làm thiết thực, cụ thể và gần gũi. Từ đó, những hành động bảo vệ môi trường sẽ được lan tỏa đến những người xung quanh. Giáo dục mọi người hãy chung tay hành động vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó HS dưới sự điều khiển và giúp đỡ của GV tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành, thông qua đó tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.

Sử dụng phương pháp dạy học dự án trong môn giáo dục công dân nhằm tạo hứng thú, tích cực, chủ động của học sinh trong học tập, qua đó phát huy năng lực, hình thành nhân cách đạo đức cho học sinh. Đồng thời giáo dục được tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường của học sinh và lan tỏa đến những người xung quanh.

- Nghiên cứu vai trò của phương pháp dạy học dự án trong việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của học sinh.

- Tìm hiểu nội dung chương trình môn giáo dục công để xây dựng các dự án phù hợp.

- Tìm hiểu phương pháp dạy học dự án.

- Tìm hiểu phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực người học.

- Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của tiến trình dạy học đã thiết kế và phân tích các ưu điểm, nhược điểm của phương pháp dạy học dự án.

 Link tải bản word đầy đủ: TẢI XUỐNG

Previous Post Next Post