Đáp án Module 5 THCS: Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục - cấp THCS

  


Đáp án câu hỏi tương tác mô đun 5 THCS, đáp án Module 5 THCS

1.1. Khái quát về tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục
Câu 1: Các chủ thể tham gia tư vấn, hỗ trợ học sinh trong nhà trường gồm nhiều đối tượng, trong đó giáo viên chủ nhiệm là lực lượng chủ chốt trong việc tư vấn, hỗ trợ cho học sinh về mọi mặt từ học tập, quan hệ giao tiếp và phát triển bản thân. Phát biểu này đúng hay sai?
Chọn Đúng
Câu 2: Điền thông tin còn thiếu vào dấu “…” về một trong những yêu cầu cơ bản về đạo đức trong tư vấn, hỗ trợ học sinh. tôn trọng học sinh
 “… cần phải được thể hiện trong tất cả giai đoạn của quá trình tư vấn, hỗ trợ cũng như trong cả lời nói và hành động của giáo viên.
tôn trọng học sinh vừa được xem như một yêu cầu về đạo đức vừa được xem như một thái độ cần có của giáo viên trong quá trình tư vấn và hỗ trợ học sinh.”
Câu 3: Chọn cặp tương ứng bằng cách click ô bên trái và sau đó ô bên phải tương ứng
Ghép nội dung tương ứng giữa cột A và cột B để hoàn thành nội dung của các kĩ năng cơ bản trong tư vấn, hỗ trợ học sinh.
1 Kĩ năng lắng nghe : Là khả năng giáo viên tập trung chú ý, quan tâm, thấu hiểu suy nghĩ, cảm xúc, vấn đề của học sinh và đưa ra những phản hồi phù hợp.
2 Kĩ năng đặt câu hỏi: Là khả năng của giáo viên trong việc khai thác thông tin từ phía học sinh, làm sáng tỏ những vấn đề còn chưa rõ, khuyến khích học sinh tự bộc lộ những suy nghĩ, xúc cảm của bản thân mình.
3 Kĩ năng thấu hiểu (thấu cảm): Là khả năng giáo viên biết đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu biết sâu sắc, đầy đủ về vấn đề cũng như tâm tư, tình cảm của học sinh để chia sẻ và giúp các em tự tin đối diện và giải quyết vấn đề của mình.
4 Kĩ năng phản hồi: Là khả năng của giáo viên truyền tải lại những cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của học sinh nhằm kiểm tra lại thông tin từ phía học sinh, đồng thời thể hiện thái độ quan tâm cũng như khích lệ, động viên học sinh nhận thức về vấn đề, cảm xúc, suy nghĩ của mình để thay đổi.
5 Kĩ năng hướng dẫn: Là khả năng giáo viên đáp ứng nhu cầu về thông tin của học sinh giúp học sinh thu được những thông tin khách quan, có giá trị, đồng thời gợi dẫn cho học sinh cách thức giải quyết vấn đề dựa vào tiềm năng, thế mạnh của chính các em.
1.2. Đặc điểm tâm sinh lí và những khó khăn của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường
  Câu 1: Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường?
 Trả lời: 
Đâu là khó khăn đặc trưng của học sinh tiểu học trong cuộc sống học đường?
Câu trả lời:  Khó khăn trong việc làm quen và thích ứng với môi trường học tập mới
2. Chọn đáp án đúng nhất
  Có bao nhiêu yếu tố tác động đến tâm lí học sinh tiểu học trong bối cảnh xã hội mới?
Câu trả lời : 3 yếu tố
 2.1. Xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học
1. Chọn đáp án đúng nhất
“Quy trình lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học bao gồm 4 bước”, đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Thầy/Cô hãy cho biết tên chuyên đề của ví dụ minh họa cho nội dung 2.1 “Lựa chọn, xây dựng và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học?”
Câu trả lời: Rèn luyện chú ý trong giờ học
3. Chọn đáp án đúng nhất
 Để lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lí cho học sinh tiểu học, giáo viên cần dựa vào những căn cứ nào?
Câu trả lời: Cả 3 đáp án trên
2.2. Phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục
1. Chọn đáp án đúng nhất
 Qui trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục gồm mấy bước?
Câu trả lời: 6 bước

2. Chọn đáp án đúng nhất
 Mục đích của việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong dạy học và giáo dục là gì?
Câu trả lời: Cả 3 đáp án trên
3. Chọn đáp án đúng nhất
Việc phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học giúp giáo viên hiểu vấn đề mà học sinh đang gặp phải dưới góc độ tâm lí và căn nguyên nảy sinh vấn đề đó.
Câu trả lời:  Đúng
3.1. Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục
1. Chọn đáp án đúng nhất
Mục tiêu cụ thể của công tác phối hợp giữa nhà trường (giáo viên) với gia đình (cha mẹ học sinh) trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là tạo ra sự đồng thuận cao và hợp tác hiệu quả trong các tác động đến học tập, tu dưỡng của học sinh ở cả nhà trường, gia đình và xã hội trên cơ sở hiểu biết đặc điểm tâm lí và phát triển của học sinh nhằm đạt mục tiêu giáo dục đề ra.
Câu trả lời: Đúng
2. Chọn đáp án đúng nhất
Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học đặt ra mấy nhiệm vụ cơ bản?
Câu trả lời: 4 nhiệm vụ cơ bản
3. Chọn đáp án đúng nhất
Yêu cầu đối với công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học là:
Câu trả lời: Xuất phát từ quyền lợi của học sinh; đồng thuận và hợp tác có trách nhiệm giữa các lực lượng giáo dục
3.2. Thiết lập kênh thông tin tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục
1. Chọn đáp án đúng nhất
 Việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình để tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học trong hoạt động dạy học và giáo dục chủ yếu cần đảm bảo tính pháp lí và hệ thống?
Câu trả lời: Sai
2. Chọn đáp án đúng nhất
 Xét ở góc độ phương tiện trao đổi thông tin, có thể dùng mấy phương thức cơ bản để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh tiểu học? Đó là những phương thức nào?
Câu trả lời: 2 phương thức (trực tiếp và gián tiếp)
 3. Chọn đáp án đúng nhất
 Nội dung thông tin mà nhà trường cần cung cấp cho gia đình trong quá trình dạy học và giáo dục học sinh tiểu học là:
Câu trả lời: Thông tin về nhà trường, học sinh và tập thể học sinh
4.1. Xây dựng kế hoạch tự học
1. Mục tiêu kế hoạch tự học trong kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục tập trung chủ yếu vào việc giúp giáo viên cập nhật những kiến thức liên quan đến đặc điểm tâm lí của học sinh các cấp học?
Câu trả lời: Sai
2. Theo tài liệu đọc, xây dựng kế hoạch tự học về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở có 3 giai đoạn (xây dựng kế hoạch tự học, tổ chức thực hiện kế hoạch tự học, đánh giá kết quả tự học) là đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
3. Những hình thức nào là hình thức tự học có hướng dẫn?
Câu trả lời: Trao đổi và tham khảo ý kiến của các chuyên gia về tư vấn học sinh.
4.2. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong dạy học và giáo dục
 1. Sinh hoạt chuyên môn/cụm trường, nhằm trao đổi, thảo luận, hướng dẫn GV đại trà nhận thức sâu sắc và vận dụng tốt những nội dung về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong dạy học và giáo dục là hoạt động thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp, đúng hay sai?
Câu trả lời: Đúng
2. Có bao nhiêu mục tiêu của khóa bồi dưỡng chuyên môn tập trung tại chỗ?
Câu trả lời:  3 mục tiêu
3. Tham khảo ý kiến của các chuyên gia để đưa ra biện pháp phù hợp khi tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động dạy học và giáo dục thuộc hình thức hỗ trợ nào?
Câu trả lời: Hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn/ tham vấn chuyên môn của chuyên gia/ đồng nghiệp.
Previous Post Next Post