[WORD] Tổng hợp bài tập Tiếng Anh lớp 2 theo chủ đề

   

CHỦ ĐỀ GIA ĐÌNH

Part 1:

Câu 1: Chọn các từ để điền vào chỗ trống hợp lý.

Uncle         Family       Sister Eight Daughter Grandma

Father    Table      Nine   Mother     Eggs     Map

Ruler     Yellow   Old         Pink Aunt Grandpa       

………………. gia đình                                       ………………. bố

………………. anh, em trai                                ………………. cháu trai

………………. cháu gái                                      ………………. mẹ

……………….   cô, dì                                         ………………. chú

………………. bà                                                 ………………. ông

………………. số 9

Câu 2: Hoàn thành các câu sau.

What is your name?   My n....me is ................

Who is this?            This is  ....y mo...her.

 Who is he? This is my fath..r.

What is this?        This is my p...n             

Câu 3: Nối từ tiếng Anh ở cột A với nghĩa tiếng Việt ở cột B 

A

B

1.  My aunt

2.  My father

3. My mother

4. My family

5. My brother

a. mẹ của em

b. bố của em

c. cô của em 

d. em trai của em

e. gia đình của em

Câu 4: Đặt câu theo mẫu rồi dịch sang tiếng Việt

This/  mother:                   This is my mother: Đây là mẹ của em.

This/ father                __________________________________________

This/ brother              __________________________________________

      4. This/family                __________________________________________Part 2: 

Bài 1: Hãy điền một chữ cái thích hợp vào chỗ chấm để tạo thành từ có nghĩa:

1. bro…...r         4. Fa...her

mo....her 5. a...nt

n…me 6. s....n

Bài 2: Hoàn thành các câu sau và dịch sang tiếng Việt

What…….your name?

My……is Quynh Anh.

How ……you?

I……fine. Thank you.

What….......this?

This is…........mother.

Bài 3: Sắp xếp lại các câu sau:

1. name/ your/ What/ is?

…………………………………………………………………………………………

2. Nam / is / My / name.

…………………………………………………………………………………………

3. is / this / What?

…………………………………………………………………………………………

4. pen / It / a / is.

…………………………………………………………………………………………

Bài 4: Dịch các câu sau sang tiếng Anh.

1. Tên của bạn là gì? Tên của mình là Quỳnh Anh

…………………………………………………………………………………………

2. Đây là ai? Đây là bố và mẹ của mình.

…………………………………………………………………………………………

Xem trước:


Link tải file word miễn phí: Tải xuống
Previous Post Next Post