Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 Chuyên đề sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) mức độ nhận biết có đáp án chi tiết

Câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 12 Chuyên đề sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 1949) mức độ nhậnbiết có đáp án chi tiết

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

MỤC TIÊU

-  Ghi nhớ những nội dung cơ bản của:

+ Hội nghị Ianta và những quyết định quan trọng của hai Hội nghị này, đặc biệt là nội dung phân chia ảnh hưởng giữa các nước ở châu Âu và châu Á.

+ Sự thành lập Liên hợp quốc, mục đích, nguyên tắc hoạt động, chức năng của 6 cơ quan chính. 

Câu 1. Tham dự Hội nghị Ianta là nguyên thủ ba cường quốc trụ cột trong cuộc chiến tranh chống chủ nghĩa phát xít gồm:

A. Anh, Pháp, Mỹ.                                                       B. Liên Xô, Mỹ, Anh.

C. Liên Xô, Mỹ, Trung Quốc.                                     D. Nga, Mỹ, Anh.

Câu 2. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra khi Chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn

A. đã hoàn toàn kết thúc.                                             B. bước vào giai đoạn kết thúc.

C. đang diễn ra vô cùng ác liệt.                                   D. bùng nổ và ngày càng lan rộng

Câu 3. Hội nghị cấp cao của ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh từ ngày 4 đến ngày 11/2/1945 được tổ chức tại đâu?

A. Oa-sinh-tơn (Mĩ).                                                     B. Pốt-xđam (Đức).

C. Ianta (Liên Xô).                                                        D. Luân Đôn (Anh).

Câu 4. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ đại diện các thành viên mỗi năm họp một lần?

A. Ban thư kí.                                                                B. Hội đồng bảo an.

C. Hội đồng quản thác.                                                 D. Đại hội đồng.

Câu 5. Việc phân chia khu vực chiếm đóng của các nước trong phe Đồng minh tại Hội nghị Ianta

năm 1945 đối với các nước Đông Nam Á và Nam Á

A.  thuộc phạm vi ảnh hưởng của Mĩ và Anh.

B.  do Liên Xô chiếm đóng và kiểm soát.

C.  vẫn thuộc pham vi của các nước phương Tây.

D.  tạm thời quân đội Liên Xô và Mĩ chia nhau kiểm soát và đóng quân.

Câu 6. Theo quyết đinh của Hội nghị Ianta phía Tây Đức và các nước Tây Âu sẽ do

A.  quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng.

B.  quân đội Liên Xô và Trung Quốc chiếm đóng.

C.  quân đội Anh và Pháp chiếm đóng.

D.  quân đội Anh, Pháp và Trung Quốc chiếm đóng.

Câu 7. Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông Âu và Bắc Triều Tiên sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Liên Xô             B. Anh                         C. Mĩ                                 D. Pháp

Câu 8. Vấn đề nước Đức được thỏa thuận tại Hội nghị Ianta như thế nào?

A.   Nước Đức phải chấp nhận tình trạng tồn tại hai nhà nước với hai chế độ chính trị và con đường phát triển khác nhau.

B.   Nước Đức phải trở thành một quốc gia thống nhất, hòa bình, dân chủ và tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

C.   Nước Đức phải trở thành một quốc gia độc lâp, thống nhất, dân chủ và trung lập.

D.  Nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội Đồng minh.

Câu 9. Theo quyết định của Hội nghị Ianta, vĩ tuyến 38 sẽ trở thành danh giới chia cắt giữa

A. hai miền nước Nhật.                                                B. Trung Quốc lục địa và đại lục.

C. hai miền nước Đức.                                                  D. hai miền Triều Tiên.

Câu 10. Những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận của ba cường quốc tại Hội nghị Pốtxđam (Đức) đã dẫn tới hệ quả gì?

A.  Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản làm hon 10 vạn dân thường bi chết.

B.  Hình thành khuôn khồ của trật tự thế giới mới - trật tự hai cực Ianta.

C.  Liên Xô và Mỹ chuyển từ đối thoại sang đối đầu và đi tói tình trạng Chiến tranh lạnh.

D.  Hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành và ngày càng mở rộng.

Câu 11. Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phranxixco

(Mĩ) để:

A.  thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

B.  duy tri hòa bình và an ninh thế giới.

C.  tuyên bố chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.

D.  thỏa thuận việc đóng quân ở các nước mà phát xít chiếm đóng.

Câu 12. Đại hôi đồng Liên hợp quốc đã quyết định “Ngày Liên hợp quốc” là

A. ngày 1-5 hàng năm.                                                 B. ngày 24-10 hàng năm.

C. ngày 26-10 hàng năm.                                             D. ngày 27-10 hàng năm.

Câu 13. Năm nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bản an Liên hợp quốc không bao giờ thay đổi

A. Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.                 B. Mĩ, Anh, Pháp, Đức, Nhật.

C. Trung Quốc, Nhật, Ân Độ, Pháp, Hàn Quốc.       D. Anh, Pháp, Nhật, Việt Nam, Mỹ.

Câu 14. Mục đích của tổ chức Liên hợp quốc được nêu trong Hiến chương thành lập là

A.  Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

B.   Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa các quốc gia.

C.  Giải quyết nạn đói cho châu Phi.

D.  Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

Câu 15. Hiến chương Liên hợp quốc quy định bộ máy tổ chức của Liên hợp quốc bao gồm bao nhiêu cơ quan?

A. 3                                   B. 4                                     C. 5                            D. 6

Câu 16. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào?

A. Hội nghị Ianta.                                                          B. Hội nghị Xan Phranxixcô

C. Hội nghị Pốtxđam.                                                   D. Hội nghi Pari.

Câu 17. Theo nguyên tắc của Liên hợp quốc, các nước phải chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa

A.  tất cả các nước tham gia Liên hợp quốc.

B.  tất cả các nước trong phe Đồng minh,

C.  các nước bị chiến tranh tàn phá.

D.  năm nước lớn trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Câu 18. Giữ gìn hòa bình, an ninh quốc tế, góp phần giải quyết các vụ tranh chấp xung đột khu vực. Đó là

A.  nguyên tắc của Liên hợp quốc.

B.  vai trò của Liên hợp quốc.

C.  trách nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

D.  vai trò của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Câu 19. Cho dữ liệu: Bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính, trong đó (1)..... là cơ

quan giữ vai trò trọng yếu để duy tri hòa bình và an ninh thế giới, (2)... là cơ quan hành chính, đứng

đầu là (3) …….. với nhiệm kì 5 năm. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại (4) ……..

Chọn các dữ liệu có sẵn để điền vào chỗ trống:

A.  (1)Hội đồng bảo an, (2) Ban thư kí, (3) Tổng thư kí, (4)Vecxai (Pháp).

B.  (1)Hội đồng quản thác, (2) Ban thư kí, (3) Tổng thư kí, (4) Niu Oóc (Mĩ),

C.  (1)Hội đồng bảo an, (2) Ban thư kí, (3) Tổng thư kí, (4) Niu Oóc (Mĩ).

D.  (1) Đại hội đồng, (2) Ban thư kí, (3) Tổng thư kí, (4) Niu Oóc (Mĩ).

Câu 20. Việt Nam gia nhập và trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc vào năm

A. 8-1967                    B. 9-1977                     C. 10-1977                     D. 9-1967.

ĐÁP ÁN

1. B

2. B

3. C

4. D

5. C

6. A

7. A

8. D

9. D

10. B

11. A

12. B

13. A

14. B

15. D

16. B

17. D

18. B

19. C

20. B

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1.

Phương pháp: Sgk trang 4.

Cách giải:

Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sóc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Đầu năm 1945, Chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề quan trọng và cấp bách

đặt ra trước các cường quốc Đồng minh:

+ Việc nhanh chóng đánh bại phát xít.

+ Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

+Việc phân chia thành quả chiến thắng.

-  Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 4.

Cách giải:

Từ ngày 4 đến 11/2/1945, Mỹ( Ru dơ ven), Anh (Sớc sin), Liên Xô (Xtalin) họp hội nghị quốc tế ở I-an-ta (Liên Xô) để thỏa thuận việc giải quyết những vấn đề bức thiết sau chiến tranh và hình thành một trật tự thế giới mới.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Đại hội đồng gồm đại diện các nước thành viên, có quyền bình đẳng. Mỗi năm, Đại hội đồng họp

môt kì để thảo luận các vấn đề hoặc công việc thuộc phạm vi hiến chương quy định.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á. Nam Á. Tây Á) vẫn thuộc phạm vi ảnh hưởng của các

nước phương Tây. Chọn đáp án: C

Câu 6.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Theo quyết định của Hội nghị Ianta phía Tây Đức và các nước Tây Âu sẽ do quân đội Mĩ, Anh và Pháp chiếm đóng.

Chọn đáp án: A

Câu 7.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Theo quy định của Hội nghị Ianta, quân đội nước nào sẽ chiếm đóng các vùng Đông Đức, Đông

Béclin và các nước Đông Âu .

Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền

Nam.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: Sgk trang 6

Cách giải:

Theo quyết định tại Hội nghị Ianta, nước Đức phải chấp nhận sự chiếm đóng lâu dài của quân đội Đồng minh: quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông nước Đức, Đông Beclin và các nước Đông Âu; quân đội Mĩ, Anh, Pháp chiếm đóng Tây Đức, Tây Beclin và các nước Tây Âu.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Ở bán đảo Triều Tiên, Hồng quân Liên Xô chiếm đóng miền Bắc và quân Mĩ chiếm đóng miền

Nam, lấy vĩ tuyến 38 làm ranh giới.

Chọn đáp án: D

Câu 10.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Toàn bộ những quyết định của Hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc đã trở

thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, thường được gọi là trật tự hai cực Ianta.

Chọn đáp án: B

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 6

Cách giải:

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phranxixco (Mĩ) để

thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Chọn đáp án: A

Câu 12.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Ngày 31-10-1947, Đại hội đồng Liên hợp quốc quyết định lấy ngày 24-10 hàng năm làm “Ngày Liên hợp quốc”.

Chọn đáp án: B

Câu 13.

Phương pháp: Sgk trang 7

Cách giải:

Năm ủy viên thường trực không bao giò' thay đổi của Liên hợp quốc là: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc. Mọi quyết định của Hội đồng bảo an phải được sự nhất trí của 5 nước này.

Chọn đáp án: A

Câu 14.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Hiến chương nêu rõ mục đích của tổ chức Liên hợp quốc là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mỗi quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên co sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

Chọn đáp án: B

Câu 15.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Hiến chương quy định Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng Bảo an, Hội đồng Kinh tế và Xã hội, Hội đồng quản thác, Tòa án Quốc tế và Ban thu kí.

Chọn đáp án: D

Câu 16.

Phương pháp: Sgk trang 6.

Cách giải:

Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945, một hội nghị quốc tế lớn đã họp tại Xan Phranxixco (Mĩ) để

thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên hợp quốc.

Chọn đáp án: B

Câu 17.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Một trong 5 nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là: chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nuớc lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc - 5 nước ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.).

Chọn đáp án: D

Câu 18.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Liên hợp quốc là tổ chức quốc tế có vai trò giữ gìn hòa bình và an ninh quốc tế, góp phần giải quyết

các vụ tranh chấp xung đột khu vực.

Chọn đáp án: B

Câu 19.

Phương pháp: Sgk trang 7.

Cách giải:

Bộ máy của tổ chức Liên hợp quốc gồm 6 cơ quan chính, trong đó Hội đồng bảo an là cơ quan giữ vai trò trọng yếu để duy tri hòa bình và an ninh thế giói, Ban thư kí là cơ quan hành chính, đứng đầu là Tổng thư kí với nhiệm kì 5 năm. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại Niu Oóc (Mĩ).

Chọn đáp án: C 

Câu 20.

Phương pháp: sgk trang 7.

Cách giải:

Từ tháng 9-1977, Việt Nam là thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.

Chọn đáp án: B

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post