Skkn Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học

 


1.   Lời giới thiệu:

 Đảng và Nhà nước ta luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu” tại Hội nghị TW 4 khoá VII đã khẳng định “Giáo dục đào tạo là chìa khoá để mở cửa tiến vào tương lai.” Nghị quyết TW 2 khoá VII đã tiếp tục khẳng định “Muốn tiến hành Công nghiệp hoá -

Hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững.” Đại hội Đảng lần thứ X (2006) tiếp tục nhấn mạnh Đảng ta coi con người vừa là động lực, vừa là mục tiêu của sự phát triển.

Để giáo dục thực hiện tốt sứ mệnh cao cả đó, thì có thể nói các thầy cô giáo có một vai trò vô cùng quan trọng chính là chủ thể của chất lượng giáo dục.

    Hiện tại đội ngũ giáo viên của các nhà trường bên cạnh những ưu điểm vẫn còn tồn tại những non yếu về chất lượng cần khắc phục kịp thời. Các biện pháp, giải pháp để bồi dưỡng phát triển đội ngũ của các tác giả trong ngoài tỉnh và huyện trước nay còn nhiều bất cập, hạn chế có nhiều điểm không còn phù hợp với tình hình mới. Do đó, việc quan tâm đào tạo bồi dưỡng và phát triển đội ngũ chính là công việc vô cùng cần thiết, quan trọng của các trường Tiểu học.

2.   Tên sáng kiến:

 

Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học”

 

3.         Tác giả sáng kiến:

 

4.         Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến :  

5.          Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:

 

Sáng kiến áp dụng trong công tác quản lý bồi dưỡng và phát triển đội ngũ

 

 Giáo viên ở các trường Tiểu học.

 

6.Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:         Sáng kiến này được áp dụng lần đầu từ tháng 01/2018.

 

7. Mô tả bản chất của sáng kiến:

ĐẶT VẤN ĐỀ

 

     1. Lý do chọn đề tài:

Bước sang thế k XXI, nền khoa hc công ngh trên toàn thế gii không ngừng phát trin. Để tiến kịp và hi nhp vi xu thế phát trin nhanh ca thế gii trong giai đon hin nay đòi hi phi có ngun nhân lc đủ năng lc, phm cht và có tính thích ng cao. Mun vy phi phát trin s nghip giáo dc và đào to. Trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI ” đã chỉ rõ: “Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nguồn nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển”.

Nghị quyết TW2 khóa VIII ca Đảng đã khng định: “Giáo viên là yếu t quyết định cht lượng ca giáo dc và được xã hi tôn vinh”. Lut giáo dc cũng ghi rõ: “Nhà giáo gi vai trò quyết định trong vic đảm bo cht lượng giáo dc”. Điều đó càng khng định cht lượng đội ngũ giáo viên là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đối vi s nghip giáo dc và đào to.

Trong những năm qua, chúng ta xây dựng được đội ngũ giáo viên Tiểu học ngày càng đông đảo, phần lớn có phẩm chất đạo đức và ý thức chính trị tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. Đội ngũ này đã đáp ứng quan trọng yêu cầu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Tuy nhiên trước những yêu cầu mới của sự phát triển giáo dục trong thời kì mới của đất nước, đội ngũ giáo viên còn có những hạn chế, bất cập về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ năng lực… đội ngũ giáo viên Tiểu học trước những năm 90 có một lịch sử về trình độ đào tạo ban đầu rất thấp, đa dạng về nguồn đào tạo, tỉ lệ đạt chuẩn chưa cao. Một bộ phận giáo viên chưa ý thức được vai trò trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp trồng người. Tình hình trên đòi hỏi phải tăng cường xây dựng đội ngũ nhà giáo một cách toàn diện. Đây là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài nhằm chấn hưng đất nước. Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết 40 của Quốc Hội và Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 15/06/2004 của Ban Bí thư Trung ương mục tiêu đặt ra là: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo… đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước”.

Để đạt được mc tiêu trên, ngành giáo dc phi hết sc quan tâm đến cht lượng đội ngũ giáo viên các nhà trường trong h thng giáo dc quc dân. Vì vy yêu cu nâng cao cht lượng đội ngũ giáo viên đang tr thành vn đề trng tâm ca ngành giáo dc và là thi s nóng bng đặt ra cho toàn xã hi.

Cùng với giáo dục của cả nước, Trường Tiểu học Chấn Hưng đã và đang nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình, nhưng hiện tại đội ngũ giáo viên của nhà trường, bên cạnh những ưu điểm đáng quý vẫn còn tồn tại những non yếu về chất lượng cần khắc phục kịp thời.

Xuất phát từ nhận thức trên, cũng như qua tìm hiểu thực trạng đội ngũ giáo viên bậc Tiểu học hiện nay nói chung và thực trạng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng, tôi chọn đề tài

Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học”

  Với mong muốn góp phần làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.

                       2. Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở nghiên cứu chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, lí luận và thực tiễn, căn cứ vào thực trạng đội ngũ giáo viên Trường Tiểu học Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc để đề ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ của nhà trường, đồng thời tham mưu với các cấp quản lí về những giải pháp trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bậc Tiểu học, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

                     3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu việc quản lý bồi dưỡng đội ngũ giáo viên ở Trường Tiểu học Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc trong phạm vi từ năm 2017 đến nay nhằm đề xuất các giải pháp cơ bản nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhà trường từ nay đến năm 2022.

                     4. Phương pháp nghiên cứu:

         Phương pháp nghiên cứu tra cứu tài liệu, khảo sát phỏng vấn, thống kê số liệu, điều tra tổng hợp...


NỘI DUNG

Chương I

 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC QUẢN LÝ BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

 

1.1. Quan điểm và mục tiêu đổi mới giáo dục trong thời kì đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Giáo dục luôn được Đảng và nhà nước ta quan tâm và được coi như là Quốc sách hàng đầu. Mục tiêu của chương trình giáo dục Tiểu học 2018 là:

Chương trình giáo dục tiểu học giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản đặt nền móng cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất và năng lực; định hướng chính vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng và những thói quen, nề nếp cần thiết trong học tập và sinh hoạt.

Để đạt được mục tiêu trên thì vai trò của đội ngũ giáo viên có ý nghĩa tiên quyết. Do vậy, từ nhiều năm học trước và đặc biệt trong năm học 2019 - 2020 Bộ GD& ĐT đã ban hành một loạt các văn bản hướng dẫn về công tác đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cũng như việc nâng chuẩn trình độ giáo viên Phổ thông nói chung, giáo viên Tiểu học nói riêng. Việc nâng chuẩn trình độ gắn  liền với công tác bồi dưỡng, đào tạo phải được quan tâm đặc biệt, phải được coi là trọng trách của các nhà trường.

1.2. Quan điểm tư tưởng và mục tiêu của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Chỉ thị số 40 CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư TW Đảng về việc nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, một lần nữa khẳng định: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, là điều kiện phát huy nguồn lực con người”.

Đồng thời Hội nghị TW6 (khóa IX) cũng đánh giá những tồn tại, yếu kém trong xây dựng, phát triển đội ngũ: “Đội ngũ nhà giáo không đồng bộ, vừa thiếu, vừa thừa, một bộ phận nhà giáo chưa đạt chuẩn về đào tạo, một số thiếu năng lực giảng dạy và tinh thần trách nhiệm; tác động tiêu cực của cơ chế thị trường đã làm sói mòn phẩm chất của đội ngũ nhà giáo, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của người thầy trong xã hội.....”

          Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, hướng vào mục tiêu để nhà giáo tự hoàn thiện phẩm giá, nhân cách sư phạm, nhân tố quy định chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo. Chính vì xác định tầm quan trọng trong việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nên Bộ Giáo dục & Đào tạo  đã liên tục tổ chức các lớp bồi dưỡng Giáo viên cốt cán, quản lý cốt cán trên cả nước từ cuối năm 2019 cho đến nay nhằm xây dựng đội ngũ cốt cán ở tuyến Cơ sở làm nền tảng để xây dựng và phát triển đội ngũ tại chỗ.

1.3. Vị trí, vai trò và các tiêu chuẩn của đội ngũ giáo viên Tiểu học trong giai đoạn hiện nay.

Luật Giáo dục nêu rõ: “Nhà giáo giữvai trò quyết định trong việc đảm bảo chất lượng giáo dục. Nhà giáo phải không ngừng học tập, rèn luyện nêu gương tốt cho người học...” cho thấy tầm quan trọng và nhiệm vụ không ngừng trau dồi bồi dưỡng không chỉ về chuyên môn mà phải luôn tu dưỡng về đạo đức, nhân cách.

Xã hội càng phát triển, thì đội ngũ giáo viên càng phải tích cực học tập để thích ứng với chương trình phương pháp dạy học mới với các trang thiết bị dạy học hiện đại.

Giáo viên phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng lực sử dụng ngoại ngữ, tin học, các yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học  hiện nay có ba lĩnh vực cơ bản giáo viên phải đạt tới là:

1.3.1. Phẩm chất chính trị và đạo đức.

- Có tinh thần yêu nước thông qua các hoạt động giáo dục và giảng dạy học sinh về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Yêu nghề, tận tụy với học sinh.

- Có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành các công việc được giao và nhà giáo phải có đạo đức, lối sống trung thực, lành mạnh.

- Có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp xây dựng tốt quan hệ với cha mẹ học sinh để nâng cao hiệu quả chuyên môn , năng lực nghề nghiệp.

1.3.2. Kiến thức, năng lực chuyên môn.

- Phải có kiến thức để dạy tốt các môn học trong chương trình Tiểu học.

- Phải có kiến thức về tâm lí học, có phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập rèn luyện của học sinh.

- Hiểu biết về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật và chính sách của nhà nước.

                 -  Phải có kiến thức thực tế để dạy tốt kĩ năng sống, tham gia giao thông an toàn, dạy học về sức khỏe, giáo dục địa phương.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

1.3.3. Kỹ năng sư phạm

-   Biết xây dựng kế hoạch thực hiện tốt việc đổi mới phương pháp dạy học.

-   Biết tổ chức lớp học linh hoạt với các hình thức tổ chức dạy học đa dạng phong phú.

-   Biết thực hiện công tác chủ nhiệm lớp và các công tác khác khi được phân công.

-   Ứng xử phù hợp với đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.

               - Biết lập hồ sơ theo dõi, quản lý học sinh.

1.4. Tầm quan trọng và nguyên tắc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

1.4.1. Tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

 Bồi dưỡng giáo viên có ý nghĩa rất to lớn vì đây là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục. Nếu giáo viên hạn chế về năng lực sư phạm,trình độ  chuyên môn có vấn đề thì không thể cải thiện được chất lượng và môi trường giáo dục.

Hiện nay, về cơ bản ở nhiều trường tiểu học về cơ bản số lượng giáo

viên đảm bảo để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và dạy đủ các môn học. Tuy nhiên ,tỷ lệ giáo viên hợp đồng còn nhiều chưa có kinh nghiệm đứng lớp, phương pháp dạy học chưa đa dạng ,linh hoạt, nguồn giáo viên chất lượng cao rất hạn chế, kinh nghiệm thực tế của giáo viên còn ít do vậy công tác bồi dưỡng giáo viên là nhiệm vụ trọng tâm quyết định đến sự thành bại về chất lượng giáo dục của mỗi nhà trường.

1.4.2. Nguyên tắc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên.

Trong công tác bồi dưỡng đội ngũ, cần quán triệt các nguyên tắc sau:

      Giáo viên cần phải được bồi dưỡng thường xuyên theo quy định của Bộ giáo dục về các nội dung và thời gian,hình thức bồi dưỡng.

       Cần quan tâm đến bồi dưỡng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn giáo viên tiểu học theo Luật giáo dục mới.

        Bồi dưỡng đan xen kết hợp về nhân cách , đạo đức với chuyên môn nghiệp vụ.

        Kết hợp bồi dưỡng ngắn hạn,trung hạn và lộ trình dài hạn.

        Bồi dưỡng theo nhóm đối tượng giáo viên, theo môn theo tổ.

         Phối kết hợp các hình thức bồi dưỡng tập trung, từ xa...

 

                                                         Chương II

       THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

                   TRƯỜNG TÔI TRONG NHỮNG NĂM QUA

 

2.1. Khái quát về tình hình địa phương và nhà trường

2.1.1. Vài nét về tình hình địa phương

           Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân trong xã Chấn Hưng đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, thống nhất; bộ máy chính quyền được kiện toàn, củng cố, hoạt động dần đi vào nền nếp. MTTQ và các đoàn thể đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, tập trung chỉ đạo toàn diện, đề ra biện pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng. Cơ sở vật chất dần được tăng cường, mạng lưới điện, giao thông, bưu điện, trường học, trạm y tế và các công trình phúc lợi được quan tâm đầu tư; Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Xã Chấn Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

2.1.2. Những nét khái quát về trường tôi:

Trường tôi được thành lập tháng 7/1992 trên địa bàn thuộc diện đông dân cư. Nhà trường có 23 phòng học kiên cố, 05 phòng học bán kiên cố, 01 nhà điều hành, 01 phòng bộ môn.Ngoài ra còn có 01 phòng truyền thống, 01 phòng thư viện đạt chuẩn Quốc gia.Trường được đặt ở trung tâm của xã (nằm sát Ủy ban nhân dân xã) nên học sinh đều ở không quá xa trường, học sinh đa số là con em nông dân thuần tuý, chăm ngoan, lễ phép các em có tính ham học, yêu trường, có ý thức bảo vệ trường lớp và tinh thần tự giác, tinh thần tập thể cao. Phát huy truyền thống hiếu học, từ khi thành lập đến nay các thế hệ thầy và trò của nhà trường không ngừng thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Đặc biệt trong nhiều năm gần đây chất lượng giáo viên giỏi, học sinh giỏi, chất lượng toàn diện, chất lượng đại trà và mọi mặt hoạt động của nhà trường tăng cao rõ rệt.

 Trường được xếp loại Xuất sắc nhiều năm và đã được cấp Tỉnh tặng bằng khen nhiều lần.Tập thể cán bộ, giáo viên luôn tích cực tự bồi dưỡng chuyên môn, đoàn kết có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc yêu nghề.

Về chất lượng giáo dục các năm gần đây:Tỉ lệ xét Hoàn thành chương trình Tiểu học của nhà trường hàng năm đạt 100%, học sinh lên lớp thẳng 100%, hằng năm có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh,cấp Quốc gia qua các cuộc thi trực tuyến trên mạng.

Bên cạnh những mặt thuận lợi, hoạt động của nhà trường cũng gặp không ít khó khăn nhất định. Công tác tuyển sinh còn gặp nhiều khó khăn, do phụ huynh đi làm ăn xa,chưa cập nhật kịp thời kế hoạch tuyển sinh của nhà trường. Số học sinh ở các khối lớp không đồng đều dẫn tới việc phân công giáo viên đảm đương các nhiệm vụ chuyên môn có khó khăn. Trình độnăng lực nghiệp vụ giảng dạy của giáo viên còn chưa đồng đều. Nhận thức về giáo dục toàn diện của một số ít giáo viên còn chưa thông suốt hoặc chưa chuẩn kiến thức, khả năng sư phạm còn non. Cơ sở vật chất của nhà trường còn thiếu thốn,chưa đồng bộ.

2.2. Thực trạng cht lượng đội ngũ ca nhà trường trong thi gian qua.

Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên  đều  nhiệt tình trong công tác, có tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để  nâng cao trình độ. Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn(theo chuẩn hiện tại).Trong đó trình độ Đại học chiếm 50% ( theo thống kê cuối năm 2018). Tập thể sư phạm nhà trường thống nhất, đoàn kết không có hiện tượng chia rẽ nội bộ.

 

Về Số lượng:

Năm học 2019 -2020 nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên:  48 đồng chí - Nữ: 42 đ/c. Trong đó:

- Cán bộ quản lí: 03 đồng chí - Nữ: 02 đồng chí

- Giáo viên: 44 đồng chí - Nữ: 38 đồng chí.

Về cơ cấu đội ngũ:

- Số lượng giáo viên, nhân viên dưới 30 tuổi có 30 đồng chí chiếm 62,5% các giáo viên này được đào tạo chính quy, có kiến thức chuyên môn cơ bản, có lòng nhiệt tình hăng say đối với công việc.Tuy nhiên, số lượng giáo viên này kinh nghiệm về giảng dạy chưa nhiều, vốn sống thực tế chưa phong phú.

- Số giáo viên 30 tuổi đến 50 tuổi có 18 đồng chí chiếm 37,5% tổng số giáo viên nhà trường. Số giáo viên thuộc nhóm này có thâm niên công tác giảng dạy với kinh nghiệm phong phú .Tuy nhiên về việc sử dụng  công nghệ thông tin thì đội ngũ ở nhóm tuổi này một số đồng chí còn nhiều hạn chế.

- Về trình độ đào tạo đội ngũ:

Đội ngũ giáo viên trường tôi  đã đạt chuẩn 100% về trình độ đào tạo ( tính theo chuẩn trình độ hiện tại đến thời điểm tháng 7/2020 theo Luật giáo dục mới thì 16 đồng chí giáo viên sẽ không đạt chuẩn về trình độ).

2.3. Những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân

2.3.1. Những ưu điểm

Đội ngũ giáo viên của nhà trường trong những năm qua có nhiều chuyển biến tích cực:

- Đa sốgiáo viên có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất, lối sống tốt, yên tâm với nghề nghiệp,chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cũng như quy chế của ngành giáo dục, quy định của cơ quan đề ra.

- Đội ngũ về cơ bản đáp tại thời điểm (tháng 2/2020) đáp ứng yêu cầu về trình độ chuẩn theo quy định.

          - Đội ngũ giáo viên nhà trường phần lớn trẻ khỏe, có tinh thần học tập cầu tiến, có ý thức trách nhiệm cao trong công việc được giao.

             - Nhà trường có một số giáo viên có trình độ chuyên môn tốt được công nhận giáo viên giỏi Quốc gia, giáo viên giỏi cấp tỉnh.

2.3.2. Hn chế và nguyên nhân

- Trình độ giáo viên đến thời điểm tháng 7/2020 còn 16 đồng chí chưa đạt chuẩn theo Luật giáo dục mới.

- Số  giáo viên dưới 3 năm công tác chiếm gần một nửa giáo viên văn hóa nhà trường. Đội ngũ này chưa kinh qua thực tế nhiều nên phương pháp, hình thức tổ chức dạy học còn nhiều vướng mắc.

- Số viên nghỉ thai sản, chuyển trường hàng năm đều trên 10 đồng chí ít nhiều gây xáo trộn, không ổn định trong đội ngũ.

         - Nhà trường có máy chiếu, bảng thông minh song ở các giờ dạy hầu hết giáo viên dạy học chỉ sử dụng để trình chiếu chưa phát huy hết công năng của thiết bị dạy học hiện đại này do trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tin học còn hạn chế.

                                                           

                                                Chương III

MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI        NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC CHẤN HƯNG  

GIAI ĐOẠN 2017 - 2020

 3. Một số biện pháp:

            Xuất phát từ cơ sở lí luận và qua thực tế tìm hiểu đội ngũ ở trường tôi cũng như về thực trạng đội ngũ giáo viên Tiểu học  nói chung , tôi đề xuất một số biện pháp về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục cũng như nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu của thời đại và mục tiêu phát triển giáo dục.

 3.1. Nâng cao nhn thc về tm quan trng ca công tác bi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiểu học đối vi cán bộ quản lí và giáo viên

- Mỗi đồng chí giáo viên phải ý thưc sâu sắc về công tác bồi dưỡng là việc làm thường xuyên liên tục,trường kỳ phải coi nhiệm vụ bồi dưỡng là nhiệm vụ đứng hàng đầu ngang với nhiệm vụ giảng dạy. Giáo viên không bồi dưỡng tốt thì không thể dạy tốt.

- Để nâng cao nhận thức của giáo viên về công tác bồi dưỡng thì Ban giám hiệu, Chi Bộ, Công Đoàn nhà trường là các lực lượng tuyên truyền về nhận thức thông các cuộc họp, các buổi sơ kết, tổng kết động viên khen thưởng kịp thời cá nhân làm tốt công tác bồi dưỡng, đồng thời chấn chỉnh, uốn nắn có biện pháp giúp đỡ kịp thời cá nhân chưa bồi dưỡng tốt.

 Ban giám hiệu phi tìm cách tác động đến giáo viên nhm giúp cho giáo viên nhn thc được tm quan trng ca công tác bi dưỡng vi chính bn thân mi giáo viên và mc tiêu phát trin nhà trường hc trong giai đon hiện nay.

3.2.Tăng cường bi dưỡng phm cht đạo đức, tư tưởng chính trị cho đội ngũ

Đây là mt vic làm rất quan trng vì trước tiên người thầy phải luyện mình trước rồi mới rèn cho sau. Người thầy phải luôn phấn đấu trở thành một tấm gương sáng về đạo đức và nhân cách để học sinh noi theo.Trong xã hội ngày nay với sự tác động của  nền kinh tế thị trường một số thầy cô lập trường thiếu vững vàng đã có những việc làm, những cách hành xử không phù hợp với chuẩn mực người thầy cần phải lên án và loại trừ trong môi trường giáo dục.

Khi có nhn thc đúng đắn thì giáo viên s hăng say, t nguyn, t giác tham gia công tác bi dưỡng. Mun làm tt ni dung này, Lãnh đạo nhà trường  phi là mt tm gương sáng, mt con chim đầu đàn cho giáo viên toàn trường noi theo về mi mt nht là vic t hc, t bi dưỡng.

Tăng cường nâng cao tư tưởng HCM về giáo dc trong tình hình mi.

Quán trit tinh thn các văn bn ca Đảng, Nhà nước, ca ngành về công tác xây dng, nâng cao cht lượng đội ngũ nhà giáo và cán b qun lí giáo dc.

 3.3.Xây dng kế hoch bi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiu hc

          Ngay từ đầu mỗi năm học, bộ phận chuyên môn nhà trường ( PHT phụ trách chuyên môn) cần nghiên cứu sâu nhiệm vụ năm học theo cấp học của Bộ GD & ĐT, Sở GD và phòng GD &ĐT căn cứ vào đó chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Tiểu học cho đơn vị mình một cách khoa học hợp lý phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường trên cơ sơ sở bám sát mục tiêu giáo dục chung của cả nước.

3.3.1. Thực hiện tốt công tác Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên

       BGH cần bám sát vào các văn bản chỉ đạo các Thông tư ban hành chương trình Bồi dưỡng thường xuyên Của Bộ Giáo dục (mới nhất là thông tư 17/2019/TT- BGD ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; thông tư 18/2019/TT- BGD ĐT ban hành về chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý PT) để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên nhà trường và hướng dẫn giáo viên bồi dưỡng.

       - Chỉ  đạo quán triệt các văn bản hướng dẫn về công tác bồi thường xuyên giáo viên hàng năm đối đội ngũ giáo viên nhà trường.

       - Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch giáo viên hàng năm trên cơ sở bám sát nội dung chương trình của Bộ GD quy định.Trực tiếp bộ phận chuyên môn kiểm tra phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng cá nhân của giáo viên.

        -  BGH tiến hành kiểm tra tiến độ công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên đặc biệt việc thực hiện bồi dưỡng theo các mô đun đăng ký.

 3.3.2. Thực hiện tốt Chuyên đề cấp trường , cấp tổ, cấp Cụm huyện

          Căn cứ vào kế hoạch chuyên môn hàng năm, các tổ xây dựng kế hoạch chuyên môn tổ, kế hoạch thực hiện chuyên đề.

           Việc tham gia viết chuyên đề, dự giờ, hội thảo ở mỗi chuyên đề các cấp giáo viên sẽ tích lũy thêm những bài học kinh nghiệm quý cho bản thân. Các đồng chí dự hội thảo cấp trên  sẽ là hạt nhân chủ chốt truyền đạt lại nội dung ,tinh thần, phương pháp cho đồng nghiệp.

           BGH giao chỉ tiêu viết chuyên đề sáng kiến chấm các cấp cho mỗi tổ khối. Coi đây là một tiêu chí quan trọng không thể thiếu trong công tác đánh giá thi đua giáo viên.

3.4. Tăng cường bi dưỡng cp nht kiến thc cho giáo viên

 Chú trng bi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các kiến thc cơ bn như:

- Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng tin học cho giáo viên : tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi giải đáp thắc mắc cho giáo viên trong quá trình sử dụng, vận hành máy chiếu, máy tính, bảng thông minh.

- Sử dụng giáo viên tiếng anh bổ trợ thêm về  kĩ năng giao tiếp ngoại ngữ cho giáo viên trong trường.

- Tìm hiểu về chương trình giáo dục PT 2018, những điểm mới về mục tiêu giáo dục Tiểu học ; cho giáo viên tiếp cận chọn lựa SGK lớp 1 và chuẩn bị các điều kiện bồi dưỡng giáo viên lớp 1 và các lớp khác theo các mô đun bồi dưỡng của Bộ GD & ĐT.

- Kiến thc về tâm lí hc sư phm, kiến thức về kỹ năng sống.

- Các bin pháp gim hp lí ni dung, chương trình cho phù hp vi đặc đim tâm lí hc sinh Tiểu học. (do B Giáo dc sa đổi)

- Phương pháp giáo dc và dy chương trình thay sách giáo khoa mi.

- Quy định về đánh giá xếp loi hc sinh Tiểu học.

- Chun giáo viên Tiểu học.

3.5. Bi dưỡng, rèn luyn kĩ năng sư phm cho đội ngũ giáo viên

Tp trung bi dưỡng và rèn luyn cho đội ngũ giáo viên các kĩ năng sư phm như:

- Bồi dưỡng kĩ năng phân tích chương trình, nội dung sách giáo khoa, kĩ năng xác định yêu cầu và nội dung cơ bản của bài học, cách xây dựng kế hoạch lên lớp theo hướng cải tiến.

- Bồi dưỡng kĩ năng điều hành, tổ chức các hoạt động của học sinh trong suốt quá trình dạy học, theo dõi, uốn nắn, chỉ dẫn học sinh khi cần thiết, phát huy được tính tích cực của học sinh.

- Bồi dưỡng kĩ năng tổ chức các hoạt động tập thể và ngoài giờ lên lớp.

- Kinh nghiệm công tác chủ nhiệm lớp.

Để thực hiện được những yêu cầu chỉ tiêu trên cần phải đề ra những biện pháp thiết thực, khả thi, sát với yêu cầu, nhiệm vụ được giao:

3.6. To điều kin để đội ngũ giáo viên, cán b đi hc nâng cao trình độ

BGH cần luôn quan tâm, động viên giáo viên đi học để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công việc trong tình hình mới.

Từ năm học 2018 - 2019, nhà trường tạo điều kiện về thời gian, bố trí phân công công tác hợp lý, động viên và to điều kin cho 16 đồng chí giáo viên đi học lên Đại học. Nhà trường phấn đấu đến năm 2021 đội ngũ giáo viên ca nhà trường đạt 100% trình độ chuẩn theo quy định của Luật giáo dục 2019.

          BGH hướng dẫn giáo viên từng bước  hoàn thiện các chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp theo hạng giáo viên, chứng chỉ tin học Ứng dụng CNTT cơ bản, chứng chỉ ngoại ngữ 6 bậc châu Âu để đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

3.7. Đa dạng hóa các loại hình bồi dưỡng :

Cần hết sức linh hoạt trong công tác bồi dưỡng :  phối hợp các hình thức bồi dưỡng tập trung theo nhóm, tổ,trường; tự bồi dưỡng cá nhân; bồi dưỡng trực tiêp; bồi dưỡng gián tiếp; kết hợp học đồng nghiệp với tự học trên mạng internet....

3.8. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng:     

           Kết thúc mỗi học kỳ mỗi năm học, trên cơ sở đánh giá kết quả tự bồi dưỡng, kết quả bồi dưỡng giáo viên do cấp trên và nhà trường tổ chức nhà trường khen thưởng bằng tiền và hiện vật thích đáng cá nhân, tổ chuyên môn thực hiện tốt công tác bồi dưỡng. Đồng thời phê bình khiển trách các cá nhân, các tổ chuyên môn chưa làm tốt công tác bồi dưỡng; nhà trường xây dựng kế hoạch giúp đỡ cá nhân , tổ chưa hoàn thành trong học kỳ tới hoặc năm học tiếp theo.

 4. T chc thc hin

 4.1. Đối vi Chi b Đảng trong nhà trường

- Chi b Đảng trong nhà trường phi thc s gi vai trò lãnh đạo toàn din.

- Thường xuyên trang bị cho đảng viên và cán bộ, giáo viên nhận thức về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước, của ngành về công tác xây dựng, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ trong giai đoạn mới, vận dụng với Chi bộ nhà trường phù hợp, hiệu quả.

- Cải tiến hình thức, nội dung sinh hoạt, đi sâu vào bàn những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy và học. Nghị quyết của Chi bộ phải có sự nhất trí cao của toàn thể đảng viên, phù hợp với giáo viên và công tác giáo dục trong nhà trường.

 4.2. Đối vi Ban giám hiệu nhà trường

- Thc hin tt s ch đạo ca Chi y, xây dng kế hoch bi dưỡng đội ngũ c th, chi tiết, phù hp vi thc trng đội ngũ ca nhà trường và yêu cu chung, ch đạo theo đúng kế hoch, có b sung khi cn thiết, thường xuyên đôn đốc, kim tra, rút kinh nghim từng tun, từng tháng, từng hc kì và c năm hc.

- Tiến hành rà soát, sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ, có kế hoạch tham mưu với Phòng giáo dục bổ sung giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, đủ về cơ cấu và đảm bảo chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Hướng dn t chuyên môn hot động có hiu qu, động viên, khuyến khích kịp thi, to điều kin để h phát huy hết năng lc, sáng to trong công tác bi dưỡng, nâng cao cht lượng dy và hc, thường xuyên kim tra hot động ca t chuyên môn để kịp thi un nn các hot động ca t đi vào qu đạo.

- Tổ chức cho giáo viên học hỏi kinh nghiệm các trường điển hình.

- Ban giám đốc phi có kiến thc gii, rng, sâu, nghip v sư phm vng vàng để đủ t tin, đủ sc gii quyết nhng thc mc, yếu kém ca giáo viên.

 - Tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo mọi kế hoạch của nhà trường đều được giáo viên biết, bàn, làm và kiểm tra.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

 4.3. Đối vi tổ chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ của tổ phù hợp kế hoạch chung, phù hợp năng lực chuyên môn của các thành viên trong tổ và mang đặc thù riêng của tổ.

- Cải tiến nội dung và hình thức sinh hoạt tổ như và đa dạng hóa các nội dung và hình thức bồi dưỡng.

 4.4. Đối vi giáo viên

- Có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò của việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Trên cơ sở đó xây dựng cho mình kế hoạch tự bồi dưỡng sao cho thiết thực với năng lực chuyên môn của mình, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của bản thân.     

- Xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng và bồi dưỡng thường xuyên.

- Sưu tm sách tham kho, bài son mu để nm vng định hướng chung về phương pháp, cũng như kiến thc cơ bn cn truyền th cho hc sinh.

- Tích cực nghiên cứu tài liệu, học hỏi đồng nghiệp trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và học sinh chậm tiến.

- Xây dựng tủ sách cá nhân với nhiều tài liệu hay, thiết thực, phục vụ có hiệu quả trong việc bồi dưỡng kiến thức cơ bản, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ như:  Các bộ sách nâng cao các môn, các đề khảo sát học sinh hàng năm, các đề thi học sinh giỏi - giáo viên giỏi, các sáng kiến kinh nghiệm, các loại báo ngành, báo Đảng,…

 4.5. Đối vi Công đoàn nhà trường

- Phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ nhau trong công việc cũng như chia sẻ trong đời sống.

- Phối kết hợp với chính quyền để tổ chức, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Hưởng ứng chủ trương xây dựng nhà trường thành trung tâm bồi dưỡng giáo viên.

- Động viên công đoàn viên tích cực trong công tác bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng học sinh giỏi, thi giáo viên dạy giỏi.

- Động viên kịp thời những giáo viên có thành tích cao trong công tác bồi dưỡng, tạo điều kiện giúp đỡ những giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên để hoàn thành tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao hiệu quả giảng dạy và giáo dục học sinh.

 4.6. Đối vi Đoàn thanh niên

- Phát huy sức trẻ, năng động, sáng tạo và xung kích trong công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng đoàn viên sát với nhiệm vụ bồi dưỡng của Nhà trường, chỉ tiêu phấn đấu của đoàn viên phải cao hơn, biện pháp phải mạnh dạn hơn.

- Chủ trì trong công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa (26/3; 22/12; 30/4; 1/5… ). Trao đổi kinh nghiệm tổ chức để cho các giáo viên có ít kinh nghiệm học tập

Nhìn chung, muốn bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trong nhà trường Tiểu học, người lãnh đạo cần có một hệ thống các biện pháp đồng bộ, phù hợp với điều kiện nhà trường. Tuy nhiên, các biện pháp này không thể tách rời mà còn có mối quan hệ tác động qua lại, hỗ trợ lẫn nhau làm cho quá trình bồi dưỡng đạt kết quả tối ưu.

 5. Một số kết quả đạt được trong công tác bồi dưỡng đội ngũ khi áp dụng chuyên đề.

    Trên cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các giải pháp bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ từ sáng kiến này trường tôi đã có những kết quả tích cực:

          1/ Về nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên

          Nhận thức của đội ngũ giáo viên về công tác bồi dưỡng đã nâng cao một bước. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên có bước chuyển mình. 100% đội ngũ nhà trường đều ý thức và có trách nhiệm trong công tác bồi dưỡng. Các năm học gần đây nhà trường không có giáo viên vi phạm đạo đức vi phạm kỷ luật. 

          2/ Về tập thể nhà trường:

Từ năm học 2017- 2018 đến nay tập thể nhà trường luôn đạt tập thể LĐXS được Chủ tịch tặng Bằng khen.

 3/ Chất lượng đội ngũ:

- Trình độ chuyên môn: trước khi áp dụng chuyên đề nhà trường có 16 GV có trình độ TCSP, ĐHSP đến nay ( tháng 02/2020) trình độ giáo viên được nâng dần lên rõ rệt:

Tổng số CB, GV, NV

CBQL

Giáo viên

Nhân viên

Đảng viên

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

C Đ

ĐH

>ĐH

TC

C Đ

ĐH

>ĐH

TC

C Đ

ĐH

>ĐH

42

3

1

2

0

35

0

5

30

0

4

2

0

2

0

25

 

- Từ việc áp dụng các biện pháp đồng bộ từ sáng kiến: hỗ trợ tạo mọi điều kiện

  để giáo viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn đến nay ( tháng 02/2020) nhà trường đã có 10 đồng chí học xong Đại học  còn 6 CBQL, giáo viên có trình độ Cao đẳng Sư phạm và cả 6 đồng chí này đang theo học lớp ĐHSP dự kiến tháng 7/2020 đội ngũ GV nhà trường  sẽ 100% đạt trình độ chuẩn theo quy định.

-  Từ năm học 2017- 2018 đến nay nhà trường đã có 06 lượt giáo viên đạt giải giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp Huyện , 01 giáo viên đạt giải thi chữ đẹp, 07 giáo viên đạt giải ATGT cấp Quốc gia, 05 giáo viên đạt giải Elearning cấp Huyện, cấp Tỉnh.( trước khi áp dụng sáng kiến thì số lượng, chất lượng giáo viên đạt giải qua các hội thi còn rất hạn chế ).

 - Kết quả bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ (Kết quả đánh giá của PGD năm 2018- 2019):

 100 % giáo viên nhà trường được đánh giá xếp loại trung bình trở lên trong đó có 60% giáo viên được PGD xếp loại khá giỏi ( Chỉ số này cao hơn hẳn so với những năm trước : đạt khoảng 80 %)

  4/ Chất lượng học sinh:( Từ năm học 2017- 2018 là năm bắt đầu áp dụng sáng kiến đến nay)

 - Chất lượng HS lên lớp và hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100% ( tăng so với giai đoạn trước: 98%)  

- Tỷ lệ  HS được khen thưởng cuối năm: Đạt gần 80% (giai đoạn trước tỷ lệ này là trên 50 %)

- Kết quả học sinh tham gia các hội thi : ( Năm học 2018- 2019)

                     Cấp huyện : Giải Nhất : 1 giải

                                          Giải Nhì : 1 giải

                                          Giải Ba : 7 giải

                                          Giải KK : 2 giải

                      Cấp tỉnh :     Giải Nhất : 1 giải

                                          Giải Nhì : 1 giải

                      Cấp Quốc gia : Huy chương bạc : 1 giải                  

                                              Huy chương đồng : 4 giải

                                              KK : 5 giải

                                                       ATGT: 6 giải Tích cực tham gia      

  Kết quả học sinh tham gia các hội thi học kỳ I năm học 2019- 2020 :

1 giải Nhất, 3 giải Nhì cấp huyện “ Kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS TH

          1 giải Nhì cấp Tỉnh cuộc thi “ Kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho HS TH

          1 Huy chương bạc cuộc thi Toán học không biên giới ( HS tự thi trên mạng).

            ( Giai đoạn trước khi áp dụng sáng kiến chất lượng các cuộc thi của học sinh rất hạn chế và chưa có học sinh đạt giải tại các sân chơi Quốc gia)

         

                                                   KẾT LUẬN

 

Qua nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn, một lần nữa khẳng định “Chất lượng đội ngũ giáo viên là khâu đột phá có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo. Để dạy tốt chương trình Tiểu học mới, tạo bước đột phá cho chất lượng giáo dục Tiểu học thì khâu then chốt là phải nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên Tiểu học, bởi việc xây dựng đội ngũ giáo viên nói chung, giáo viên Tiểu học nói riêng được xem như là “một nút bấm tạo sự chuyển biến cho cả hệ thống giáo dục quốc dân”.

Công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên là việc làm quan trọng, thiết thực và có ý nghĩa chiến lược trong phát triển sự nghiệp giáo dục vì “Đội ngũ giáo viên quyết định chất lượng giáo dục trong nhà trường, quyết định sự thành công hay thất bại của một nhà trường”. Mỗi nhà trường, mỗi cấp quản lý và từng địa phương cần tích cực, chủ động xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi, bởi đây là lực lượng cốt cán trong các đợt bồi dưỡng, vừa là bộ phận nòng cốt trong quá trình triển khai chương trình, sách giáo khoa mới.

Giáo dục đang đứng trước yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của xã hội, của sự nghiệp CN hóa - HĐ hóa đất nước. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, quản lý nhà trường Tiểu học là nhân tố quan trọng trong việc triển khai kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ. Các cấp ủy Đảng, Chi bộ nhà trường cần xác định: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục là nhiệm vụ chính trị, quan trọng trong giai đoạn hiện nay bởi vậy cần xây dựng mỗi nhà trường thực sự là “trung tâm bồi dưỡng giáo viên. Có kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ đổi mới, nâng cao phẩm chất đạo đức, tư tưởng chính trị, trình độ, năng lực của nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực mới, cách làm mới, dân chủ trong trường học, phát huy lòng yêu nghề, chủ động, sáng tạo của đội ngũ, làm xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đào tạo thế hệ trẻ có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Bản thân mỗi giáo viên nói chung, người giáo viên Tiểu học nói riêng phải có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, năng lực chuyên môn vững vàng, phải có đủ đức - tài. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch bồi dưỡng cho phù hợp yêu cầu chung và nhu cầu cá nhân.

Sự  nghiệp Giáo dục & Đào tạo là sự nghiệp của dân, do dân và vì dân. Các cơ quan lãnh đạo và quản lí cơ sở cần động viên toàn dân chăm lo xây dựng và vun đắp cho sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo, thực hiện lời dạy của Bác Hồ vô vàn kính yêu: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Quá trình nghiên cứu của bản thân, đối chiếu với lí luận thực tiễn của vấn đề tôi đã mạnh dạn đề xuất một số biện quản lý, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Các biện pháp đưa ra trong đề tài được dựa trên việc bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của trường tôi. Nếu thực hiện tốt và kết hợp đồng bộ, thường xuyên các biện pháp mà đề tài nêu lên thì công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên sẽ thu được hiệu quả cao. Các biện pháp mà tôi đề xuất trong sáng kiến này có thể nhân rộng, áp dụng trong công tác quản lý, bồi dưỡng đội ngũ ở các trường Tiểu học trên địa bàn huyện Vĩnh Tường và các trường Tiểu học trong tỉnh Vĩnh Phúc.

8. Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): Không

9. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

 - Về nhân lực: Các giải pháp của sáng kiến áp dụng có hiệu quả tốt nhất ở các trường tiểu học dạy 2 buổi/ngày và có đủ giáo viên bộ môn.

 - Về cơ sở vật chất: Có đủ 1 phòng học/lớp và có đủ trang thiết bị dạy học tối thiểu.

10. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả và theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có) theo các nội dung sau:

10.1. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

         Sau khi áp dụng sáng kiến :

 + Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên được nâng lên so với trước : Số Giáo viên được xếp hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 100%; đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp GVTH có 100% GV đạt khá trở lên ( trước năm 2017 có 04 đ/c xếp loại trung bình)

 + Chất lượng học sinh đánh giá cuối năm về kiến thức môn học, về năng lực phẩm chất; về khen thưởng đều tăng trưởng tốt.

 + GV, HS đạt nhiều giải cao qua các cuộc thi giao lưu, các sân chơi trí tuệ .

                    ( có GV, HS đạt giải Quốc gia)

10.2. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân:

 - Nhất trí với đánh giá của tác giả về những kết quả và lợi ích thu được khi áp dụng sáng kiến: “Một số biện pháp quản lý bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên ở trường Tiểu học” tại nhà trường.

11. Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

  

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

1. Nghị quyết Hội nghị TW6 ( Khóa IX ) của Đảng;

2. Nghị quyết TW2 khóa VIII;

3. Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc Hội về đổi mới giáo dục phổ thông;

4. Chỉ thị số 14/2001/CT - TTg ngày 11/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông (Thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc Hội )

5. Chỉ thị số 40 CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục;

6. Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005;

7. Các chuyên đề giáo dục Tiểu học;

8. Các thông tin khoa học giáo dục;

9. Dự thảo chuẩn giáo viên Tiểu học;

10. Điều lệ Trường Tiểu học;

11. Tài liệu giáo trình Trung cấp lí luận chính trị (Văn hóa xã hội).


Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post