Phân phối chương trình phân môn lịch sử môn lịch sử - địa lý 7 năm học 2022 – 2023 sách mới

 DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Phân phối chương trình phân môn lịch sử môn lịch sử - địa lý 7 năm học 2022 – 2023 sách kết nối tri thức, chân trời sáng tạo, cánh diều.. 

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH PHÂN MÔN LỊCH SỬ

MÔN LỊCH SỬ ĐỊA LÝ 7

NĂM HỌC 2022 – 2023


 

Dự kiến: Từ tuần 1 ->9 mỗi tuần 2 tiết:

Từ tuần 10-> 18 mỗi tuần 1 tiết

Từ tuần 19 đến tuần 27 mỗi tuần 2 tiết

Tuần 28 đến tuần 35 mỗi tuần 1 tiết

Tổng Kỳ 1: 27 tiết

Kỳ 2: 25 tiết

 18+ 9 + 18+ 8 Cả năm: 53 tiết

 

1. KẾT NỐI TRI THỨC

Tuần

Sô tiết PPCt

Bài học

Số tiết

Điều chỉnh

1

1

2

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

2

 

2

3

4

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

 

2

 

3

5

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1

 

3

4

6

7

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo

2

 

4

5

8

9

Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

     2

 

5

6

10

11

Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

2

 

6

7

12

13

Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á ( từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI

2

 

7

14

Bài 7. Vương Quốc Lào

1

 

8

15

Bài 8 Vương Quốc Cam pu chia

1

 

8

16

Làm bài tập lịch sử

1

 

9

17

Ôn tập

1

 

9

18

Kiểm tra

1

 

10

11

19

20

Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập

2

 

12

13

21

22

Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê ( 968- 1009)

     2

 

14

15

16

23

24

25

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại Việt

3

 

17

26

Ôn tập

1

 

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

 

19

28

29

Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

2

 

20

 

21

30

31

32

Bài 13. Đại Việt thời Trần

3

 

21

22

 

23

33

34

35

36

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

4

 

23

24

37

38

Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ ( 1400- 1407)

2

 

24

25

 

26

39

40

41

42

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sợn

4

 

26

43

Ôn tập

1

 

27

44

Kiểm tra

1

 

27

28

29

30

45

46

47

48

Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ

4

 

31

32

49

50

Bài 18. Vương quốc Chăm pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

2

 

33

51

Làm bài tập lịch sử

 

 

34

52

Ôn tập

1

 

34

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

 

 

 

2. CHÂN TRỜI SÁNG TẠO

Tuần

Sô TPP

Bài học

Số tiết

Điều chỉnh

Chương 1 Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

1

1

2

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

2

 

2

3

4

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

 

2

 

3

5

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý

1

 

3

6

Bài 3. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu trung đại

1

 

4

 

7

 

Bài 4. Phong trào Văn hoá Phục hưng    

1

 

4

8

Bài 5 Phong trào cải cách tôn giáo

1

 

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

5

 

9

 

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1

 

5

10

Bài 7. Các thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1

 

Chương 3. Ấn độ từ giữa thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

6      

11

Bài 8. Vương triều Gúp ta

1

 

6

12

Bài 9 Vương triều hồi giáo Đê Li

1

 

7

13

Bài 10. Đế Quốc Mô Gôn

1

 

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nuwqar đầu thế kỉ XVI

7

8

14

15

Bài 11. Khái quát về Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI

2

 

8

16

Bài 12. Vương Quốc Cam pu chia

1

 

9

17

Ôn tập

1

 

9

18

Kiểm tra

1

 

10

19

Bài 13 Vương Quốc Lào

1

 

Chương 5. Việt nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

11

12

13

14

20

21

22

23

Bài 14. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)

4

 

15

16

24

25

Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

5  (3+2)

 

17

26

Ôn tập

1

 

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

 

19

28

29

Bài 15. Công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước thời Lý (1009 - 1226)

5

 ( 3+2)

 

20

 

21

30

31

32

Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226- 1400)

3

 

21

22

 

23

33

34

35

36

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

4

 

23

24

37

38

Bài 18. Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407)

2

 

24

25

 

26

39

40

41

42

Bài 19. Khởi nghĩa Lam Sơn ( 1418-1427)

4

 

26

43

Làm bài tập lịch sử

 

 

27

44

Ôn tập

1

 

27

45

Kiểm tra

1

 

28

29

30

31

46

47

48

49

Bài 20 . Đại Việt thời Lê Sơ

4

 

32

33

50

51

Bài 21. Vùng đất phía Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

2

 

34

52

Ôn tập

1

 

35

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

 

 

3. CÁNH DIỀU

Tuần

Sô tiết PPCt

Bài học

Số tiết

Điều chỉnh

Chương 1 Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

1

1

2

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

2

 

2

3

4

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

 

2

 

3

5

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý từ đầu thế kỉ XV đến XVI

1

 

3

 

6

 

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng

1

 

4

7

Bài 4. Phong trào cải cách tôn giáo

 

 

4

8

Bài 5. Sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1

 

Chương 2. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

5

9

Bài 6. Khái lược tiến trình lịch sử Trung Quốc

     1

 

5

 

10

 

Bài 7. Văn hóa   Trung Quốc từ giữa thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

1

 

Chương 3. Ấn độ từ giữa thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

6

11

Bài 8. Khái quát lịch sử Ấn Độ thời phong kiến

1

 

6

12

Bài 9. Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến

1

 

Chương 4. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

7

13

14

Bài 10. Khái quát về Đông Nam Á  

2

 

8

15

Bài 11. Vương Quốc Cam pu chia

1

 

8

16

Bài 12 Vương Quốc Lào

1

 

9

17

Ôn tập

1

 

9

18

Kiểm tra

1

 

Chương 5. Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XV

10

11

12

13

19

20

21

22

Bài 13. Công cuộc xây dựng đất nước thời Ngô-Đinh-Tiền Lê (938-1009)

4

 

14

15

16

23

24

25

Bài 14. Công cuộc xây dựng   đất nước thời Lý (1009 - 1225)

     3

 

17

26

Ôn tập

1

 

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

 

19

 

28

29

Bài 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống của nhà Lý ( 1075-1077)

2

 

20

 

21

30

31

32

Bài 16. Công cuộc xây dựng đất nước thời Trần (1226-1400)

3

 

21

22

 

23

33

34

35

36

Bài 17. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên của nhà Trần (thế kỉ XIII)

4

 

23

24

37

38

Bài 18 Nhà Hồ và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Minh (1400- 1407) ( 1400- 1407)

2

 

Chương 6. Việt nam từ đầu thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI

24

25

25

26

39

40

41

42

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

4

 

26

43

Ôn tập

1

 

27

44

Kiểm tra

1

 

27

28

29

30

45

46

47

48

Bài 20. Việt Nam thời Lê sơ (1428-1527)

4

 

31

32

49

50

Bài 21. Vùng đất phía nam

2

 

33

51

Làm bài tập lịch sử

 

 

34

52

Ôn tập

1

 

35

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

 


Previous Post Next Post