Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn học phân môn lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023Kế hoạch giáo dục của giáo viên môn học phân môn lịch sử lớp 7 Kết nối tri thức năm học 2022 - 2023 file word

 

TRƯỜNG THCS

TỔ: KHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

KẾ HOẠCH

 GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC PHÂN MÔN LỊCH SỬ LỚP 7

NĂM HỌC 2022 - 2023

 


I. PHẦN CHUNG

1. Họ và tên giáo viên:

2. Trình độ chuyên môn: Đại học

3. Danh hiệu chuyên môn:  Giáo viên

4. Nhiệm vụ được phân công:

- Dạy học môn Lịch sử; 

- Dạy học tăng cường: Không

- Hoạt động GD bắt buộc (HĐTN,HN): Nội dung:KHÔNG

- Kiêm nhiệm:

II. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1. Kế hoạch dạy học môn học theo quy định (Chương trình dạy học chính khóa)

Tuần

Sô TPP

Bài học

Số tiết

Yêu cầu cần đạt

 

Điều chỉnh

Chương 1. Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI

 

1

 

2

1

2

3

Bài 1. Quá trình hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu

3

1. Về kiên thức

- Kể lại được những sự kiện chủ yếu về quá trình hình thành xã hội phong kiến ở Tầy Âu.

 - Trình bày được đặc điểm của lãnh địa phong kiến và quan hệ xã hội của chế độ phong kiến Tầy Âu.

 - Mô tả được sơ lược sự ra đời của Thiên Chúa giáo.

- Phân tích được vai trò của thành thị trung đại.

2. Về năng lực

- Khai thác và sử dụng được những thông tin cơ bản của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

 - Tìm kiếm, SƯU tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

 3. Về phẩm chất Trân trọng những giá trị văn hoá của thời trung đại: Thiên Chúa giáo, những thành thị Tây Âu, những trường đại học lâu đời...

 

2

3

4

5

6

CHỦ ĐỀ: Các cuộc đại phát kiến địa lý

 

2

1. Kiến thức:

+ Nguyên nhân và điều kiện của các cuộc phát kiến địa lý

+ Các cuộc phát kiến lớn về địa lý cuối thế kỉ XV- đầu thế kỉ XVI.

+ Hệ quả của các cuộc phát kiến lớn về địa lý.

2. Năng lực

- Năng lực tìm hiểu lịch sử: Khai thác các tư liệu, tranh ảnh để nắm nội dung bài học

- Năng lực nhận thức tư duy lịch sử

+ Lí giải được những nguyên nhân và điều kiện dẫn tới các cuộc phát kiến địa lí cuối thế kỉ XV-đầu thế kỉ XVI.

+ Mô tả được những phát kiến địa lí lớn của người Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

- Năng lực vận dụng kiến thức kỉ năng

 Đánh giá được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí đối với nhân loại. Phân tích được mối liên hệ, ảnh hưởng, tác động giữa các sự kiện lịch sử với nhau

-                Năng lực chung: năng lực giao tiếp, hợp tác, năng lực tự học.

3. Phẩm chất

Có ý thức khâm phục sự dũng cảm của các nhà hàng hải và sự quyết tâm chinh phục cái mới

 

4

7

8

Bài 2 Các cuộc phát kiến địa lý và sự hình thành quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu

1

1. Về kiên thức

 - Sử dụng lược đổ hoặc bản đồ, giới thiệu được những nét chính về hành trình của một số cuộc phát kiến địa lí lớn trên thế giới.

- Nêu được hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí.

- Trình bày được sự nảy sinh phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu.

- Xác định được những biến đổi chính trong xã hội Tây Âu.

2. Về năng lực

- Kĩ năng chỉ lược đổ, đọc thông tin trên lược đồ, trình bày trên lược đồ về những nội dung chính của phần hoặc của bài.

- Khai thác và sử dụng được một số thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

 - Tìm kiếm, SƯU tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

3. Về phẩm chất

 Khâm phục tấm gương làm việc khoa học, tinh thần quả cảm, hi sinh của các nhà hàng hải thời trung đại, trân trọng những giá trị họ để lại cho thời đại.

 

5

 

6

9

10

11

Bài 3. Phong trào Văn hoá Phục hưng và Cải cách tôn giáo

3

1. Về kiên thức

- Giới thiệu được sự biến đổi quan trọng về kinh tế - xã hội của Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hoá Phục hưng.

- Nhận biết được ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu.

- Nêu và giải thích được nguyên nhân của phong trào Cải cách tôn giáo.

- Mô tả khái quát được nội dung cơ bản và tác động của các cuộc Cải cách tôn giáo đổi với xã hội Tây Âu.

2. Về năng lực - Khai thác và sử dụng được một số thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV

 - Tìm kiếm, sưu tẩm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng

 3. Về phẩm chất Khâm phục, ngưỡng mộ sự lao động nghệ thuật và sáng tạo của các nhà văn hoá thời Phục hưng.

 

Chương II. Trung Quốc và Ấn Độ thời Trung đại

 

7

 

8

12

13

14

15

 

Bài 4. Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX

 

4

1. Về kiên thức

- Lập được sơ đổ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (các thời Đường, Tổng, Nguyên, Minh, Thanh).

 - Nêu được những nét chính về sự thịnh vượng của Trung Quốc dưới thời Đường.

 - Mô tả được sự phát triển kinh tế dưới thời Minh - Thanh.

 - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu chủ yếu của văn hoá Trung Quốc từ thế ki VII đến giữa thế kỉ XIX (Nho giáo, Sử học, kiến trúc,).

2. Về năng lực

 - Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

 - Rèn luyện kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kĩ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.

- Biết lập trục thòi gian bảng niên biểu vế các triều đại Trung Quốc. - Bước đầu biết vận dụng phương pháp lịch sử để phân tích và hiểu giá trị của các chính sách xã hội của mỗi triều đại cùng những thành tựu văn hoá.

 3. Về phẩm chất Giúp HS hiểu được Trung Quốc là một quốc gia phong kiến lớn, điển hình ở phương Đông, đồng thời là một nước láng giềng gần gũi của Việt Nam, có ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình phát triển lịch sử Việt Nam

 

8

16

Ôn tập

1

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học.

- Rèn khả năng phân tích, tổng hợp.

- Giáo dục lòng yêu thích môn học.

- Năng lực chung: Trình bày, đọc và xử lí thông tin

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Xác định mối liên hệ, tác động giữa các sự kiện, hiện tượng

+ So sánh, phân tích, khái quát hóa nhận xét, đánh giá

 

9

17

Kiểm tra

1

1. Kiến thức:

- Xác định được thời gian hình thành, phát triển và suy yếu của xã hội phong kiến châu Âu và Phương Đông

-Trình bày được những đặc trưng về kinh tế, chính trị, xã hội cũng như những thành tựu văn hóa tiêu biểu của chế độ phong kiến

- Phân tích được sự thịnh vượng của các quốc gia phong kiến 

2. Năng lực: rèn luyện kĩ năng nêu và đánh giá vấn đề, đóng vai

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.

 

9

10

11

12

 

 

18

19

20

21

 

Bài 5. Ấn Độ từ thế kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX

4

1. Về kiến thức

- Nêu được nét chính về điều kiện tự nhiên của Ấn Độ.

- Trình bày khái quát được sự ra đời và tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của Ấn Độ dưới thời các vương triều Gúp-ta, Đê-li và Mô-gôn.

 - Giới thiệu và nhận xét được một số thành tựu tiêu biểu về văn hoá của Ấn Độ từ thế (Dẫn theo Những mẩu chuyện lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc, Tập 1, NXB Thanh niên, Hà Nội, 1968, tr. 113 - 118) kỉ IV đến giữa thế kỉ XIX.

 2. Về năng lực

 - Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

 - Tìm kiếm, sưu tầm được tư liệu để phục vụ cho bài học và thực hiện các hoạt động thực hành, vận dụng.

 - Rèn luyện kĩ năng miêu tả tranh ảnh lịch sử, kĩ năng so sánh, đánh giá, hợp tác.

3. Về phẩm chất Trân trọng những di sản của nền văn minh Ân Độ để lại cho nhân loại. Liên hệ được ảnh hưởng của văn hoá Ân Độ đến Việt Nam.

 

Chương III. Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI

13

14

22

23

Bài 6. Các vương quốc phong kiến Đông Nam Á ( từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thê kỉ XVI

2

1. Về kiến thức

 - Mô tả được quá trình hình thành, phát triển ban đầu của các quốc gia Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

 - Giới thiệu và nhận xét được những thành tựu văn hoá tiêu biểu của Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

2. Về năng lực

 - Đọc và chỉ được ra tên các vương quốc phong kiến trên lược đồ.

 - Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của các vương quốc phong kiến ở Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ X đến nửa đầu thế kỉ XVI.

 - Khai thác và sử dụng được thông tin của một số tư liệu lịch sử trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

 3. Về phẩm chất Tự hào về khu vực Đông Nam Á ngày càng kết nối chặt chẽ trong nhiều thế kỉ, tạo nền tảng vững chắc để hoà nhập vào sự phát triển của thế giới hiện nay.

 

15

 

24

Bài 7. Vương Quốc Lào

1

1. Về kiến thức

- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào. - Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Lào thời Lan Xang.

 - Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Lào.

2. Về năng lực

- Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Lào.

 - Khai thác và sử dụng được thông tin trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

3. Về phẩm chất

 - Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lâu đời của các dần tộc ở Đông Nam Á. - Trân trọng, giữ gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Là

 

16

25

Bài 8 Vương Quốc Cam pu chia

1

1. Về kiến thức

- Mô tả được quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia.

- Nhận biết và đánh giá được sự phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia thời Ăng-co.

 - Nêu được một số nét tiêu biểu về văn hoá của Vương quốc Cam-pu-chia.

2. Về năng lực

 - Lập được trục thời gian các sự kiện tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của Vương quốc Cam-pu-chia.

 - Khai thác và sử dụng được thông tin trong bài học dưới sự hướng dẫn của GV.

3. Về phẩm chất

 - Nhận thức được quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng và sự gắn bó lầu đời của các dân tộc ở Đông Nam Á.

- Trân trọng, giữ gìn truyền thống đoàn kết giữa Việt Nam với Cam-pu-chia.

 

17

26

Ôn tập

1

- Hệ thống hoá các kiến thức đã học.

- Rèn khả năng phân tích, tổng hợp.

- Giáo dục lòng yêu thích môn học.

- Năng lực chung: Trình bày, đọc và xử lí thông tin

- Năng lực chuyên biệt: 

+ Xác định mối liên hệ, tác động giữa các sự kiện, hiện tượng

+ So sánh, phân tích, khái quát hóa nhận xét, đánh giá

 

18

27

Kiểm tra cuối kỳ I

1

1. Kiến thức:

- Xác định được thời gian hình thành, phát triển và suy yếu của xã hội phong kiến

-Trình bày được những đặc trưng về kinh tế, chính trị, xã hội cũng như những thành tựu văn hóa tiêu biểu của chế độ phong kiến

- Phân tích được sự thịnh vượng của các quốc gia phong kiến 

2. Năng lực: rèn luyện kĩ năng nêu và đánh giá vấn đề, đóng vai

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.

 

Chương IV Đất nước dưới thời các vương triều Ngô- Đinh- Tiền Lê ( 939-1009)

19

28

29

Bài 9. Đất nước buổi đầu độc lập

2

1. Về kiến thức

- Nêu được những nét chính về tổ chức chính quyền, đời sống xã hội và văn hoá dưới thời Ngô Quyền.

 - Trình bày được công cuộc thống nhất đất nước của Đinh Bộ Lĩnh và sự thành lập nhà Đinh.

 2. Về năng lực - Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

3. Về phẩm chất Giáo dục ý thức độc lập tự chủ của dân tộc, thống nhất đất nước của mọi người dần.

 

20

 

30

31

Bài 10. Đại Cồ Việt thời Đinh và Tiền Lê (968- 1009)

2

1. Về kiến thức

- Giới thiệu được những nét chính về tổ chức chính quyển thời Đinh - Tiền Lê.

 - Mô tả được cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn năm 981.

 - Nhận biết được đời sống xã hội, văn hoá thời Đinh - Tiền Lê.

 2. Về năng lực

 - Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

 - Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

3. Về phẩm chất Giáo dục ý thức độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

 

Chương V. Đại Việt thời Lý- Trần – Hồ

21

 

 

32

33

 

 

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển nước Đại Việt

2

1. Về kiến thức

- Trình bày được những nét chính về thành lập nhà Lý.

- Đánh giá được ý nghĩa của sự kiện dời đô ra Đại La của Lý Công Uẩn.

- Mô tả được những nét chính về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo thời Lý.

 - Giới thiệu được những thành tựu tiêu biểu về văn hoá, giáo dục.

2. Về năng lực

 - Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đê' lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

3. Về phẩm chất - Lòng tự hào dân tộc. - Ý thức chấp hành pháp luật và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quố

 

22

34

Bài 12. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

1

1. Về kiên thức

- Đánh giá được những nét độc đáo trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075 - 1077).

- Đánh giá được vai trò của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống Tống.

2. Về năng lực

 - Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đổ trong khi học và trả lời câu hỏi.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận về một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

 3. Về phẩm chất

 Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc trước nguy cơ bị xâm lược.

 

 

23

 

 

35

36

37

 

Bài 13. Đại Việt thời Trần

3

1. Về kiến thức

- Mô tả được sự thành lập nhà Trần.

- Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, tôn giáo thời Trần.

 - Nêu được những thành tựu chủ yếu về văn hoá của Đại Việt thời Trần.

2. Về năng Ịực

- Biết sưu tầm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

- Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận vê' một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

 3. Về phẩm chất

- Bồi dưỡng cho HS tinh thần đấu tranh bất khuất chống áp bức bóc lột và tinh thần sáng tạo trong xây dựng đất nước.

 - Giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên và ý thức kế thừa truyền thống dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho HS.

 

24

 

25

38

39

40

 

Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông Nguyên

3

1. Về kiến thức

- Lập được sơ đồ diễn biến chính của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên.

 - Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, nêu được ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xầm lược Mông

- Nguyên, nhận thức được sầu sắc tinh thần đoàn kết và quyết tâm chống giặc ngoại xâm của quân và dân Đại Việt.

 - Đánh giá được vai trò của các nhân vật lịch sử tiêu biểu thời Trần: Trần Thủ Độ, Trần Quốc Tuấn, Trần Nhân Tông, ...

2. Về năng lực - Rèn luyện kĩ năng quan sát và sử dụng bản đồ trong khi học và trả lời câu hỏi.

 - Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận vế một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

- Biết phân tích, so sánh, đối chiếu diễn biến giữa ba lần kháng chiến. 3. Về phẩm chất

Giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập dân tộc trước nguy cơ bị xầm lược

 

 

26

41

42

Bài 15 Nước Đại Ngu thời Hồ (1400- 1407)

2

1. Về kiên thức

- Trình bày được sự ra đời của nhà Hồ.

 - Giới thiệu được một số nội dung chủ yếu và tác động của cải cách Hổ Quý Ly đối với xã hội thời nhà Hổ.

 - Mô tả được những nét chính về cuộc kháng chiến chống quân Minh của nhà Hổ và giải thích được nguyên nhân thất bại.

2. Về năng lực

- Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu vể nước Đại Ngu thời Hổ.

- Vận dụng hiểu biết về nước Đại Ngu thời Hổ để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.

 3. Về phẩm chất

-T ự hào và trân trọng về những giá trị của lịch sử dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước.

 - Có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và quảng bá lịch sử văn hoá Việt Nam.

 

26

43

Ôn tâp

1

1. Kiến thức 

- Củng cố những kiến thức cơ bản về   phần lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X đến thế kỷ XIV.

- Các thành tựu cơ bản về kinh tế, văn hóa   của Việt Nam

  2. Năng lực:

- Quan sát lược đồ, bản đồ, tranh ảnh, tái hiện kiến thức lịch sử

- Phân tích , đánh giá các sự kiện đã học.

- Lập bảng thống kê, tổng hợp các kiến thức cơ bản.

- Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác; tự học; giải quyết vấn đề. 

3. Phẩm chất

- Giáo dục học sinh biết trân trọng những thành tựu văn hóa của nhân loại cũng như của cha ông ta.

- Nâng cao lòng tự hào dân tộc cho học sinh.

 

27

44

Kiểm tra giữa kỳ II

1

1. Kiến thức:

Ghi nhớ được tên, một số mốc lịch sử chính, sự kiện lịch sử chính, nhân vật lịch sử tiêu biểu của thời Lý

- Ghi nhớ được một số mốc sự kiện, thành tựu quan trọng thời Trần

Giải thích được sự phát triển, ý nghĩa của một số thành tựu tiêu biểu của thời Lý.

Trình bày được nguyên nhân thắng lợi; ý nghĩa, tác dụng một số nghệ thuật quân sự thời Trần

Phân tích được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của nhà Trần

Đánh giá được vai trò của các cá nhân lịch sử trong cuộc kháng chiến, nghệ thuật quân sự trong các cuộc kháng chiến

2. Năng lực: rèn luyện kĩ năng nêu và đánh giá vấn đề

3. Phẩm chất: Giáo dục học sinh tính tự học, tự rèn, tính trung thực và tự giác trong kiểm tra.

 

Chương VI Khởi nghĩa Lam Sơn và Đại Việt thời Le Sơ ( 1418-1527)

27

28

45

46

Bài 16. Khởi nghĩa Lam Sợn

2

1. vể kiến thức

- Trình bày được một số sự kiện tiêu biểu của cuộc lchởi nghĩa Lam Sơn.

 - Giải thích được nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 - Nêu được ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

 - Đánh giá được vai trò của các nhân vật lịch sử tiêu biểu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn như: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chích, ...

2. Về năng lực

 - Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch s ử để tìm hiểu vể khởi nghĩa Lam Sơn.

 - Vận dụng hiểu biết về khởi nghĩa Lam Sơn để thuyết trình về chiến lược chiến tranh nhân dân trong lịch sử dân tộc

 3. Về phẩm chất

- Tự hào và trân trọng về truyền thống đánh giặc cứu nước để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bổi đắp lòng yêu nước.

 - Có trách nhiệm gìn giữ và phát huy truyền thống lịch sử văn hoá tốt đẹp của dần tộc.

 

29

30

31

 

47

48

49

 

Bài 17. Đại Việt thời Lê Sơ

3

1. Về kiên thức

 - Mô tả được sự thành lập nhà Lê sơ.

 - Nhận biết được tình hình kinh tế - xã hội thời Lê sơ.

- Giới thiệu được sự phát triển văn hoá và giáo dục và một số danh nhân tiêu biểu thời Lê sơ.

 2. Về năng Ịực - Biết sưu tầm và sử dụng tư liệu lịch sử để tìm hiểu về Vương triều Lê sơ.

 - Vận dụng hiểu biết vế những thành tựu của Vương triều Lê sơ để giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam.

3. Về phẩm chất

 - Tự hào và trần trọng về những giá trị lịch sử văn hoá của dân tộc, bổi đắp lòng yêu nước. - Có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và quảng bá lịch sử văn hoá Việt Nam.

 

Chương 7 Vùng đât phía Nam Việt Nam từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

32

33

50

51

 

Bài 18. Vương quốc Chăm pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

2

1. Về kiến thức

 - Nêu được những diễn biến cơ bản về chính trị của Vương quốc Chăm-pa và vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI.

 - Trình bày được những nét chính về kinh tế, văn hoá của Vương quốc Chăm-pa, vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI. 2. Về năng lực

- Biết sưu tẩm, khai thác tư liệu, kênh hình trong học tập lịch sử, rèn luyện năng lực tìm hiểu lịch sử.

 - Biết trình bày, suy luận, phản biện, tranh luận vế một vấn đề lịch sử, rèn luyện năng lực nhận thức và tư duy lịch sử.

3. Về phẩm chất

 Bổi dưỡng tinh thần quý trọng, có ý thức bảo vệ đối với những thành tựu và di sản văn hoá của Chăm-pa, của cư dần sinh sống ở vùng đất Nam Bộ từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI để lại. E l CHUẨN

 

34

52

Ôn tập

1

1. Về kiến thức

-Hệ thống hoá kiến thức, khắc sâu những kiến thức cơ bản của lịch sử Việt Nam từ thế kỷ X- XVI

2.Năng lực:

Rèn luyện kỹ năng lập bảng biểu và nhận xét sự kiện, nhân vật tiêu biểu thông qua xác định các tiêu chí.

Thông qua cách học này GV kích thích sự  tìm tòi sáng tạo của HS  nhất là đối với các tư liệu lịch sử.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, trung thực

 

35

53

Kiểm tra cuối kỳ II

1

1.Về kiến thức:

- Nhận biết được các mốc thời gian, tình hình đất nước thời Lê 

- Trình bày được các trận đánh trong khởi nghĩa Lam Sơn

- Trình bày được những nét chính về kinh tế, văn hoá của Vương quốc Chăm-pa, vùng đất Nam Bộ từ đầu thế kỉ X đến đầu thế kỉ XVI

- Đánh giá lý giải được một vấn đề

 2. Năng lực: - Rèn luyện cho học sinh các kĩ năng trình bày, viết bài, thực hành bài tập, vận dụng kiến thức...

3. Phẩm chất: Giáo dục tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, yêu kính những con người đã xả thân vì đất nước.

 

2. Kế hoạch tổ chức các hoạt động GD

KHÔNG

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

 

Khối

Bài kiểm tra, đánh giá

 

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

6

Giữa HK 1

45 phút

Tuần 9

 

Viết trên giấy

 

Cuối HK1

45 phút

Tuần 18

 

Viết trên giấy

 

Giữa HK2

45 phút

Tuần 27

 

Viết trên giấy

 

Cuối HK2

45 phút

Tuần 35

 

Viết trên giấy

IV. CÁC NHIỆM VỤ KHÁC

Không

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Tổ trưởng chuyên môn: Không

2. Ban giám hiệu: không

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghĩa Bình, ngày 3  tháng 8 năm 2022

GIÁO VIÊN

 

 

 

 

Link Google Drive tải file word đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post