Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 

Bài 30. Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh 

 

Câu 1. Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là 

A. ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số. 

B. đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. 

C. áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. 

D. tăng cường dùng năng lượng tái tạo. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: B 

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng xanh; tạo  lập văn hoá tiêu dùng bền vững trong bối cảnh hội nhập với thế giới. Nâng cao  đời sống nhân dân, xây dựng lối sống thân thiện với môi trường; sử dụng các sản  phẩm thân thiện với môi trường; tiết kiệm năng lượng; có hành vi thiết thực bảo  vệ môi trường. 

Câu 2. Vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường hiện nay có ý  nghĩa cấp thiết trên bình diện 

A. toàn thế giới. 

B. từng châu lục. 

C. các nước đang phát triển. 

D. các nước kinh tế phát triển. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Vấn đề sử dụng hợp lí và bảo vệ tài nguyên, môi trường hiện nay có ý nghĩa cấp  thiết trên bình diện toàn thế giới vì mỗi thành phần trong tự nhiên thay đổi sẽ kéo  theo sự thay đổi các thành phần tự nhiên khác hay địa phương/khu vực này bị ảnh  hưởng sẽ làm ảnh hưởng đến địa phương/khu vực khác. 

Câu 3. Chất lượng cuộc sống thể hiện ở tất cả các khía cạnh  

A. vật chất, y tế, an ninh. 

B. kinh tế, giáo dục, an ninh. 

C. vật chất, tinh thần, môi trường.

D. thu nhập, giáo dục, sức khoẻ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Chất lượng cuộc sống thể hiện ở tất cả các khía cạnh vật chất, tinh thần và môi  trường. 

Câu 4. Nguyên nhân nào sau đây làm suy thoái nhanh đất trồng ở các nước đang  phát triển? 

A. Nông nghiệp quảng canh. 

B. Xuất khẩu các khoáng sản. 

C. Đốn rừng trên quy mô lớn. 

D. Phát rừng trồng đồng cỏ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái nhanh đất trồng ở các nước đang phát triển  là do việc khai thác đất trồng theo hướng quảng canh -> Không được cải tạo, bổ  sung chất dinh dưỡng -> Làm cho đất bạc màu, suy thoái nhanh và nghèo dinh  dưỡng. 

Câu 5. Phát triển bền vững được tiến hành trên các phương diện

A. bền vững môi trường, xã hội, dân cư. 

B. bền vững xã hội, kinh tế, tài nguyên. 

C. bền vững kinh tế, môi trường, văn hóa. 

D. bền vững xã hội, kinh tế, môi trường. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Phát triển bền vững là kết quả của các tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau giữa hệ thống tự nhiên, hệ thống kinh tế và hệ thống xã hội. Trong đó không cho  phép vì sự ưu tiên phát triển kinh tế mà gây ra sự suy thoái và tàn phá hệ thống tự  nhiên, xã hội. 

Câu 6. Nhận định nào dưới đây không đúng khi giải quyết vấn đề môi trường?

A. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường. 

B. Kiểm soát môi trường nhờ các tiến bộ về khoa học. 

C. Tôn trọng quyền tự quyết xả thải của các quốc gia.  

D. Đảm bảo hoà bình, công bằng giữa các quốc gia. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Giải quyết các vấn đề về môi trường cầm đảm bảo hòa bình, công bằng giữa các  quốc gia trên thế giới; Kiểm soát môi trường nhờ các tiến bộ về khoa học - kĩ  thuật và công nghệ hiện đại. Đồng thời, thực hiện tốt các công ước quốc tế về môi  trường. 

Câu 7. Đóng góp nhiều nhất vào việc phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính là  các nước phát triển nhất trên thế giới về  

A. công nghiệp.  

B. nông nghiệp. 

C. giao thông. 

D. dịch vụ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp ở cả các nước phát triển và đang  phát triển (đang trong quá trình công nghiệp hóa) đã xả thải ra môi trường lượng  khí CO2 rất lớn, gây hiệu ứng nhà kính và nhiều hệ lụy về môi trường. 

Câu 8. Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở nhiều nước đang phát triển  tại Trung Á, châu Phi, Mĩ La-tinh là 

A. khoáng sản. 

B. lâm sản. 

C. máy móc. 

D. thuỷ sản. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu để thu ngoại tệ ở nhiều nước đang phát triển tại Trung  Á, châu Phi, Mĩ La-tinh là khoáng sản. 

Câu 9. Biểu hiện của tăng trưởng xanh không phải là 

A. giảm thiểu sử dụng năng lượng tái tạo. 

B. giảm thiểu phát thải khí nhà kính. 

C. xanh hoá lối sống, tiêu dùng bền vững. 

D. xanh hoá trong hoạt động sản xuất. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Biểu hiện của tăng trưởng xanh: Giảm thiểu phát thải khí nhà kính, giảm nhẹ biến  đổi khí hậu; Xanh hoá sản xuất (Đầu tư phát triển vốn tự nhiên; Ngăn ngừa và xử  lí ô nhiễm); Xanh hoá lối sống và tiêu dùng bền vững. 

Câu 10. Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do

A. xây dựng nhiều thuỷ điện. 

B. đẩy mạnh khai khoáng. 

C. việc khai thác quá mức. 

D. sự tàn phá của chiến tranh. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Diện tích rừng trên thế giới bị thu hẹp nghiêm trọng chủ yếu do việc khai thác quá  mức, không có kế hoạch, nạn lâm tặc, khai thác trộm,.... 

Câu 11. Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là giảm cường độ phát thải khí  nhà kính 

A. trên GDP ít nhất 25% so với năm 2014. 

B. trên GDP ít nhất 10% so với năm 2014. 

C. trên GDP ít nhất 15% so với năm 2014. 

D. trên GDP ít nhất 20% so với năm 2014. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C

Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là giảm cường độ phát thải khí nhà kính  trên GDP ít nhất 15%, đến năm 2050 giảm ít nhất 30% so với năm 2014.

Câu 12. Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống không phải là A. sử dụng xe công cộng. 

B. tiết kiệm năng lượng. 

C. đổ chất thải vào nước. 

D. tái sử dụng nhiều đồ. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: C 

Biểu hiện của xanh hóa trong lối sống là nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng  lối sống thân thiện với môi trường; sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi  trường; tiết kiệm năng lượng; có hành vi thiết thực bảo vệ môi trường.

Câu 13. Thách thức lớn nhất của các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư  nước ngoài từ các nước phát triển là về 

A. ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

B. giải quyết một phần về việc làm. 

C. cải thiện cơ sở vật chất kĩ thuật. 

D. làm thay đổi cơ cấu kinh tế. 

Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: A 

Thách thức lớn nhất của các nước đang phát triển trong thu hút đầu tư nước ngoài  từ các nước phát triển là về ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

Câu 14. Nguyên nhân nào sau đây không phải làm cho môi trường ở các nước  đang phát triển bị huỷ hoại nghiêm trọng? 

A. Giàu có về tài nguyên khoáng sản, rừng, đất trồng. 

B. Nạn đói, sức ép dân số, gánh nặng nợ nước ngoài. 

C. Nước nghèo, chậm phát triển về kinh tế - xã hội. 

D. Thiếu vốn, thiếu công nghệ, hậu quả chiến tranh. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A 

Nguyên nhân chủ yếu làm cho môi trường ở các nước đang phát triển bị huỷ hoại  nghiêm trọng là do các nước này có nền kinh tế còn chậm phát triển, chủ yếu nước  nghèo nên thiếu vốn, công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế, khai thác tài  nguyên. Đồng thời, ở đây cũng chịu ảnh hưởng nạn đói, sức ép lớn từ dân số đông,  nợ nước ngoài và hậu quả của chiến tranh lâu dài. 

Câu 15. Những biện pháp nào sau đây cần được thực hiện để góp phần bảo vệ  môi trường ở các nước đang phát triển? 

A. Tăng cường khai thác khoáng sản, khai thác rừng quy mô lớn.

B. Xoá đói, giảm nghèo, thu hút mạnh đầu tư của các nước ngoài.

C. Phát quang rừng làm đồng cỏ và tập trung tự túc lương thực.

D. Áp dụng khoa học công nghệ mới, nâng cao đời sống nhân dân. Hướng dẫn giải 

Đáp án đúng là: D 

Ở các nước đang phát triển có nền kinh tế còn chậm phát triển, chủ yếu nước  nghèo nên thiếu vốn, công nghệ trong quá trình phát triển kinh tế, khai thác tài  nguyên. Đồng thời, ở đây cũng chịu ảnh hưởng nạn đói, sức ép lớn từ dân số đông,  nợ nước ngoài và hậu quả của chiến tranh lâu dài -> Những biện pháp cần được  thực hiện để góp phần bảo vệ môi trường ở các nước đang phát triển là việc áp  dụng khoa học công nghệ mới vào trong sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

Previous Post Next Post