Thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12

 Lao động sư phạm là dạng lao động đặc biệt được thể hiện trong mục đích, chủ thể, khách thể, sản phẩm, quá trình, không gian và thời gian v.v...Trong dạy học, người dạy là chủ thể không ngừng tác động đến khách thể là người học thông qua các hoạt động do người dạy tổ chức. Muốn cho quá trình tác động này diễn ra theo mục tiêu nhất định và có hiệu quả, người dạy không ngừng phải đổi mới phương pháp, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học; khắc phục lối truyền thụ một chiều, ghi nhớ máy móc. Nói cách khác, người dạy chủ động tổ chức hoạt động, xuất lệnh, người học với vai trò của mình tích cực tham gia hoạt động và thực hiện lệnh, tạo ra sản phẩm. Làm được như vậy có nghĩa là giáo dục Việt Nam đã và đang thực hiện bước chuyển mình từ giáo dục truyền thụ áp đặt một chiều sang dạy học phát huy tính tích cực và năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đây cũng chính là quá trình giáo dục Việt Nam nghiêm túc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI; Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 – 2020; Luật giáo dục; Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục v.v...

Để quá trình đổi mới đi vào chiều sâu và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn, Bộ GD & ĐT tiếp tục có những định hướng trong hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn. Theo đó, hoạt động dạy học cần phải được thiết kế thành các hoạt động. Cụ thể: hoạt động khởi động; hình thành kiến thức mới, luyện tập, vận dụng và mở rộng. Trong các hoạt động đó, người dạy thực hiện tốt vai trò tổ chức, định hướng, thiết kế và ra lệnh; người học là người nhận lệnh, thực hiện lệnh và tạo ra sản phẩm. Quá trình phối kết hợp nhịp nhàng của người dạy và người học là mấu chốt của hiệu quả giờ dạy. Tuy nhiên, hiệu quả đó đến đâu còn phụ thuộc vào đặc thù tri thức môn học và nhiều nhân tố khác nhau cùng tác động.

Thực tế giảng dạy môn GDCD lớp 12 cho thấy, dạy học theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học vừa phát huy được sở trường của giáo viên, vừa kích thích hứng thú học tập của học sinh, vừa tạo điều kiện cho người học phát huy toàn diện năng lực của mình. Tuy nhiên việc thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức các hoạt động như định hướng của Bộ vẫn chưa được thực hiện thống nhất trong toàn quốc và gặp nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân khác nhau: trình độ của giáo viên, điều kiện cơ sở vật chất dạy học, trình độ nhận thức của người học…. Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả xin chọn đề tài Thiết kế bài ging theo định hướng tchc hoạt động hc theo nhóm và hướng dn hc sinh thc trong ging dy giáo dc công dân lp 12làm đề tài khóa luận của mình.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

2.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Từ định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đặc điểm tri thức của môn Giáo dục công dân lớp 12; đề tài tập trung thiết kế 5 hoạt động khởi động, hình thành kiến thức mới, hoạt động luyện tập, hoạt động vận dụng và mở rộng; đồng thời vận dụng những hoạt động trên trong thiết kế bài giảng hoàn chỉnh. 

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để đạt mục tiêu trên, đề tài có nhiệm vụ cụ thể sau: 

Thứ nhất, phân tích định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy GDCD của Bộ GD& ĐT; Thứ hai, phân tích đặc điểm tri thức môn GDCD lớp 12; 

Thứ ba, thiết kế 5 hoạt động theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy GDCD lớp 12; 

Thứ tư, thiết kế giáo án hoàn chỉnh theo định hướng tổ chức hoạt động theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học; 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Đề tài có phạm vi nghiên cứu là hoạt động học theo nhóm (hoạt động khởi động; hoạt động hình thành kiến thức mới) và hoạt động hướng dẫn học sinh tự học (hoạt động luyện tập; hoạt động vận dụng và mở rộng) trong giảng dạy GDCD lớp 12 ở THPT hiện hành.

...
Link tải file đầy đủ: XEM VÀ TẢI XUỐNG
Previous Post Next Post