Giáo án bàn tay nặn bột lớp 9 môn hóa học trọn bộ (file word)

 

GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 9 MÔN HÓA HỌC

TIẾT 13 – BÀI : MỘT SỐ BAZƠ QUAN TRỌNG (tt)

I . MỤC TIÊU :

1) Kiến thức : Biết được

              - Ca(OH)2 có đủ TCHH của một dd bazơ, dẫn ra được PTHH minh hoạ cho mỗi tính chất.

              - Những ứng dụng quan trọng của Ca(OH)2 trong đời sống.

               -Thang pH và ý nghĩa giá trị  pH của dung dịch .

 

2) Kĩ năng :

             - Dự đoán , kiểm tra và kết luận được tính chất hóa học của Ca(OH)2

             - Viết được các PTHH minh họa tính chất hóa học của Ca(OH)2 .

             -  Nhận biết được dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2

             - Tính khối lượng hoặc thể tích dung dịch Ca(OH)2 tham gia phản ứng

3) Thái độ :

            - Biết cách xử lí vệ sinh môi trường dựa vào ứng dụng của vôi.

II . PHƯƠNG PHÁP :

      -    Nêu và giải quyết vấn đề .

      -    Sử dụng thí nghiệm , quan sát và nghiên cứu tài liệu .

      -     Phương pháp Bàn tay nặn bột , kĩ thuật sơ đồ tư duy .

III . THIẾT BỊ SỬ DỤNG :

          - Đồ dùng dạy học: cho mỗi nhóm

              + bút dạ, bảng phụ , bảng nhóm hoặc giấy A0 , máy tính , máy chiếu , màn hình …

              + Ống nghiệm, ống hút, cốc thuỷ tinh, đũa thuỷ tinh, giấy lọc, khay, giá để.

              +  Ca(OH)2 rắn, dd Ca(OH)2, dd HCl, ddH2SO4, quỳ tím,dd phenolphtalein.

    - Đồ dung học sinh :

              + Bút dạ , giấy khổ lớn

              + Vở thực hành , phiếu thực hành .

IV . NỘI DUNG :

1)    Ổn định tình hình lớp : (1/) - Điểm danh HS trong lớp

                                                           - Chuẩn bị kiểm tra bài cũ

       2 ) Kiểm tra bài cũ : (5//)

 H : Cho các chất sau: CuO, CO2 , CO,SO3,H2SO4, Fe(OH)3  .  Dd NaOH tác dụng với những

chất nào ? Viết PTHH .

Đáp án :

               * dd NaOH tác dụng với: SO3, H2SO4, CO2

                         H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O

                         2NaOH + SO3 = Na2SO4 + H2O.

                         2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O.

       3 ) Giảng bài mới :

             * )  Giới thiệu bài :(1')   

Ca(OH)2  bazơ quan trọng có nhiều ứng dụng trong đời sống sản xuất. Vậy tính chất của Ca(OH)2 có gì giống và khác NaOH? Tiếp tục tìm hiểu qua tiết 13.

            * )  Tiến trình bài dạy :

Tải bản full để xem đầy đủ: Tải xuống

Previous Post Next Post