Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở tỉnh Hà Nam

  


Tiêu đề: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ở tỉnh Hà Nam

Tác giả: Trịnh Anh Tuấn

Chuyên ngành: Kinh tế - Quản lý

Nguồn phát hành: Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Sơ lược:

Mục đích và đối tượng nghiên cứu của luận án:

- Mục đích nghiên cứu

+ Hệ thống các vấn đề cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển NNCNC; xác định nội dung, tiêu chí đánh giá và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NNCNC.

+ Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển NNCNC ở tỉnh Hà Nam; xác định nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển NNCNC ở Hà Nam.

+ Nhận định bối cảnh và xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp chủ yếu phát triển NNCNC ở Hà Nam trong những năm tới.

- Đối tượng nghiên cứu Trong luận án này, Đề tài tập trung nghiên cứu các nội dung của phát triển NNCNC và những vấn đề liên quan đến phát triển NNCNC trong sản xuất trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản tại tỉnh Hà Nam. Nghiên cứu các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng Luân án sử dụng các phương pháp như: Phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích tổng hợp, tổng hợp, phân tích, chứng minh, so sánh...Các phương pháp này được sử dụng kết hợp với nhau nhằm làm rõ những vấn đề như: phát triển nông nghiệp công nghệ cao là xu hướng phát triển của nông nghiệp hiện đại, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ứng d ng công nghệ cao từ đó làm cơ sở để dự báo phát triển trong thời gian tới. Phương pháp phân tích SWOT, phương pháp thu thập thông tin, thu thập dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp.

Các kết quả chính và kết luận:

-  Luận án đã đưa ra khái niệm về phát triển NNCNC,  luận án chỉ ra  nội dung phát triển NNCNC bao gồm Phát triển các khu, vùng NNCNC;  lựa chọn sản phẩm để sản xuất ứng dụng CNC;  ứng dụng tiến bộ khoa học và CNC vào NN; Tổ chức NN ứng dụng CNC; đã đưa ra các chỉ tiêu đánh giá phát triển NNCNC và chỉ ra có   nhân tố chính tác động đến phát triển NNCNC.

- Luận án đã phân tích, đánh giá sự phát triển NNCNC tại tỉnh Hà Nam từ năm 2016 - 2020 theo các nội dung và tiêu chí đã xác định trong cơ sở lý luận. Luận án đã chi ra những thành công, những tồn tại của phát triển NNCNC, chỉ ra những nguyên nhân của tồn tại. Trên cơ sở đó,  luận án đã xây dựng các quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm thúc đ y phát triển NNCNC ở Hà Nam trong giai đoạn đến năm 202  và những năm tiếp sau. Kết quả nghiên cứu của Luận án là tài liệu để các cơ quan trung ương liên quan đến phát triển NNCNC, Tỉnh Hà Nam và các địa phương có điều kiện tương tự, nghiên cứu, tham khảo cho việc hoạch định chính sách, triển khai trong thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển NNCNC.

Link tải:

http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=39084

https://www.mediafire.com/file/fio55t8128wi6z6/TrinhAnhTuan.39084.zip/file


Previous Post Next Post