Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Tiêu đề

 Tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Tác giả:

 Nguyễn Thị Đoan Trang

 Chuyên ngành:

  / Nông - Lâm - Ngư nghiệp / Khoa học cây trồng

Đại học Ngân hàng TP.HCM

So với các nghiên cứu trước, nghiên cứu này có một số đóng góp mới như sau: - Nghiên cứu tiếp cận theo hướng vừa nghiên cứu các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập vừa nghiên cứu tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại NHTM Việt Nam, trong khi các nghiên cứu khác ở Việt Nam thường chỉ xem xét tác động của của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh tại NHTM Việt Nam.

- Nghiên cứu đã hệ thống hóa các nghiên cứu thực nghiệm về các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập và các nghiên cứu về tác động của đa dạng hóa thu nhập đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng. 

- Nghiên cứu này thực hiện kiểm tra tác động của đa dạng hóa thu nhập tới hiệu quả kinh doanh, và tác động của đa dạng hóa thu nhập tới hiệu quả kinh doanh có xét đến yếu tố rủi ro của các NHTM Việt Nam, trong khi các nghiên cứu khác ở Việt Nam thường chỉ xem xét ở một khía cạnh hiệu quả kinh doanh. Kết quả nghiên cứu giúp đưa ra kết luận về lợi ích của đa dạng hóa thu nhập là làm tăng hiệu quả kinh doanh và cả hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro tại các NHTM Việt Nam. 

- Nghiên cứu bổ sung trong mô hình biến độ mở tài chính của Việt Nam và kết quả cho thấy độ mở tài chính có tác động cùng chiều đến hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh điều chỉnh rủi ro của NHTM Việt Nam. 

- Trong mô hình về các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập tại NHTM Việt Nam, nghiên cứu này đã xác định và kiểm định cả ba loại rủi ro trong rủi ro của hoạt động ngân hàng gồm rủi ro phá sản, rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản. Hơn nữa, nghiên cứu còn đánh giá các tác động này trong điều kiện độ mở tài chính ở Việt Nam ngày càng mở rộng và kết quả cho thấy độ mở tài chính cũng là một trong các yếu tố tác động cùng chiều đến đa dạng hóa thu nhập tại NHTM Việt Nam. 

- Trong cả hai mô hình nghiên cứu thì đa dạng hóa thu nhập được lần lượt đo bằng hai cách, thông qua chỉ số đa dạng hóa (DIV) và tỷ lệ thu nhập ngoài lãi (NON). Kết quả nghiên cứu của cả hai cách đo lường này không có mâu thuẫn với nhau, càng khẳng định thêm các kết quả nghiên cứu này là đáng tin cậy. Ngoài ra, về mặt thực tiễn, nghiên cứu này góp phần giúp các NHTM Việt Nam xác định lợi ích của đa dạng hóa thu nhập đối với hiệu quả kinh doanh ngân hàng và xác định được các yếu tố tác động đến đa dạng hóa thu nhập trong hoạt động ngân hàng, đồng thời gợi ý những chính sách để ngân hàng thực hiện đa dạng hóa thu nhập phù hợp nhằm tăng hiệu quả kinh doanh ngân hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp những thông tin hữu ích cho những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng tiếp tục nghiên cứu sâu và rộng hơn những vấn đề liên quan. 

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post