Skkn Hiệu trưởng với công tác xây dựng cơ sở vật chất ở trường tiểu học

 


 

1. Là tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến: “Hiệu trưởng với công tác xây dựng cơ sở vật chất ở trường tiểu học”

2. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến:

Tác giả đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến.

3. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Quản lý

4. Ngày sáng kiến được áp dụng: 10/9/2020

5. Mô tả bản chất của sáng kiến:

5.1. Tính mới của sáng kiến:

Nghị quyết trung ương II khoá VIII đã xác định: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn  Đảng, toàn dân”.

Luật Giáo dục 2005 quy định: “Trách nhiệm của xã hội, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế đơn vị vũ trang nhân dân và công dân có trách nhiệm: Giúp nhà trường tổ chức các hoạt động dạy và học, góp phần xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn. Tạo điều kiện cho người học được vui chơi, giải trí hoạt động văn hoá thể dục thể thao lành mạnh. Hỗ trợ về tài lực, vật lực cho sự nghiệp phát triển giáo dục theo khả năng của mình. Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận có trách nhiệm động viên toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục”.

Bộ giáo dục ban hành quy chế công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia ghi rõ: “Các hoạt động của gia đình và cộng đồng nhằm xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường – Gia đình – xã hội lành mạnh....Sự tham gia của gia đình và cộng đồng trong việc tăng cơ sở vật chất cho nhà trường; huy động được sự đóng góp về công sức tiền của các tổ chức cá nhân và gia đình để xây dựng cơ sở vật chất, tăng thêm phương tiện và thiết bị dạy và học, khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi và hỗ trợ học sinh nghèo”.

Những chủ trương, chính sách phát triển giáo dục của Đảng và Nhà nước ta; chủ trương đổi mới của ngành giáo dục tạo sự thống nhất, phối hợp và sự ủng hộ của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Sự kết hợp giữa nhà trường - gia đình và các lực lượng xã hội cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục là một tât yếu khách quan phù hợp với quy luật và xu thế phát triển của xã hội của nước ta hiện nay.

Trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn; mặc dù thời gian qua Nhà nước không ngừng đầu tư ngân sách cho giáo dục nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật cho giáo dục. Do đó, sự hợp tác giữa các lực lượng xã hội là một trong những yêu cầu rất cần thiết phù hợp với quan điểm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Chủ trương xã hội hoá giáo dục của Nhà nước là việc phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành có liên quan đến giáo dục vào việc phát triển sự nghiệp giáo dục; huy động các lực lượng của cộng đồng tham gia vào công tác giáo dục với nhiều hình thức phong phú và đa dạng.

Mọi tổ chức và cá nhân đóng vai trò quan trọng trong công tác giáo dục thế hệ trẻ trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc. Các lực lượng này sẽ tạo điều kiện giúp ngành giáo dục gắn bó với cộng đồng, huy động khai thác tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài lực trong xã hội, phát huy và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, tạo điều kiện cho giáo dục phát triển.

Mục tiêu của giáo dục là phát triển toàn diện con người về đức, trí, thể, mĩ. Vì vậy, để đáp ứng với yêu cầu phát triển của xã hội hiện nay, mỗi địa phương cần có môi trường sư phạm lành mạnh đảm bảo thuận lợi từ cảnh quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; từ nề nếp kỷ cương, mối quan hệ trong sáng giữa thầy với thầy; thầy với trò; trò với trò; thầy, trò với nhân dân.

Làm thế nào để huy động cộng đồng tích cực tham gia xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang phục vụ tốt cho việc giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cao? Tôi xin chia sẻ sang kiến của bản than với đề tài “ Hiệu trưởng với công tác xây dựng cơ sở vật chất ở trường Tiểu học Thanh Phú A”.

5.2. Nội dung sáng kiến:

a) Tình hình thực tiễn:

Huy động cộng đồng làm công tác giáo dục là việc huy động sức mạnh tổng hợp các ngành có liên quan đến giáo dục vào sự phát triển của sự nghiệp giáo dục; động viên các tầng lớp nhân dân góp sức công sức tiền của xây dựng nền giáo dục quốc dân dưới sự quản lý của Nhà nước. Các lực lượng đó có thể tham gia rộng rãi ở nhiều lĩnh vực hoạt động giáo dục với nhiều hình thức phong phú và đa dạng khác nhau. Lực lượng nòng cốt ở đây là Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận như: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh; Hội cha mẹ học sinh; Hội khuyến học; Hội chữ thập đỏ…

Mọi tổ chức và cá nhân, đặc biệt là gia đình ngày càng đóng vai trò quan trọng và trực tiếp trong việc đóng góp, ủng hộ công sức, tiền của cho  sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Sự tham gia của các lực lượng này làm cho giáo dục gắn bó chặt chẽ với cộng đồng, do cộng đồng thực hiện và vì lợi ích của cộng đồng. Sự đóng góp đó được thể hiện ở cả hai lĩnh vực tinh thần và vật chất.

* Lĩnh vực tinh thần:

Hầu hết các tổ chức xã hội đều có thể tham gia vào sự nghiệp giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau, với những khả năng, điều kiện theo những cách thức riêng biệt như:

- Báo cáo chuyên đề, nói chuyện nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc hoặc của địa phương; đặc biệt là qua các phương tiện thông tin đại chúng như đài phát thanh, truyền hình, sách báo và các phương tiện thông tin văn hóa khác. Thông qua các tổ chức này để kêu gọi cộng đồng tham gia ủng hộ giáo dục; động viên mọi người quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, coi trọng giáo dục. Tạo dư luận và động cơ tốt, thái độ đúng đắn đối với việc học, quý trọng người tài, xây dựng lối sống văn minh lịch sự tạo môi trường văn hóa lành mạnh.

- Đóng góp ý kiến về nội dung chương trình sách giáo khoa, việc phòng chống ma túy học đường; về những tiêu chí xây dựng đạo đức nhà giáo, các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh….

- Ngoài ra các tầng lớp nhân dân, các cá nhân còn có có thể cố vấn cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường, gia đình như góp ý cách nuôi con khỏe, dạy con ngoan, động viên mọi người tham gia nhóm cộng đồng, trước tiên là khuyến khích các em đi học thực hiện xóa mù chữ, phổ cập giáo dục, tham gia chống bỏ học, duy trì sĩ số hoặc phê phán những hành vi phản giáo dục. Họ còn đóng góp những quan điểm về nội dung chương trình sách giáo khoa cho phù hợp với đặc điểm của từng vùng, từng miền, về đời sống tinh thần của học sinh. Tổ chức cho các em  tham gia các hoạt động ngoại khóa như hướng dẫn cho các em yêu thích lao động, tập cho các em làm những công việc vừa sức, biết quý trọng sản phẩm lao động. Tổ chức cho các em đi tham quan, tham gia các các hoạt động cắm trại, văn nghệ, thể dục thể thao. Họ không chỉ tham gia vào các nội dung giáo dục mà còn tham gia cải tiến phương thức và phương pháp giáo dục học sinh về  đạo đức, trí tuệ, tinh thần, tính thẩm mĩ, tính khoa học, tính sáng tạo, tính lao động mà còn giúp cho các em rèn luyện các hành vi ứng xử, quan hệ giao tiếp tốt đẹp giữa thầy với trò, giữa trò với trò, giữa trò những người xung quanh, và với những người thân.

- Như vậy, với sự cộng tác của các lực lượng trong cộng đồng về lĩnh vực tinh thần đã cùng nhà trường giúp các em học sinh ngày càng hoàn thiện nhân cách, tích luỹ kiến thức khoa học, kỹ năng giao tiếp trongcuộc sống.

* Lĩnh vực vật chất:

Các tổ chức kinh tế xã hội, các đoàn thể, các cá nhân tham gia đóng góp cho giáo dục dưới nhiều hình thức khác nhau như:

- Góp một phần vật chất, công sức để xây dựng mới, sửa chữa cơ sở trường lớp, trang bị thêm thiết bị dạy học như tặng sách vở, đồ dùng học tập, tặng bàn ghế, máy tính, cấp học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, góp quỹ khuyến học tài năng trẻ, đỡ đầu trẻ khó khăn đang bỏ học nay được tiếp tục đi học hoặc học lên lớp cao hơn; tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy của thầy và việc học tập của trò.

- Tổ chức các hoạt động nhân đạo như mở lớp học tình thương cho những em lang thang cơ nhỡ, trẻ mồi côi, trẻ khuyết tật ...có điều kiện được học tập như mọi trẻ em khác. Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng đội tuyển học sinh năng khiếu, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành, hỗ trợ thăm hỏi giáo viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, những giáo viên ở xa trường, ốm đau hoặc tai nạn rủi ro. Trồng cây làm đẹp cho cảnh quan nhà trường, giúp làm vườn cây thuốc nam... Một số người không đóng góp về vật chất nhưng họ coi việc giúp đỡ nhà trường như một niềm vui đầy hứng thú, tiếng nói của họ có tác động rất lớn đến việc nhận thức của nhiều người; tạo nên phong trào quần chúng tích cực tham gia ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục.

* Tóm lại, tất cả các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội đều tích cực tham gia ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục. Vì tương lai con em, vì quyền lợi và nghĩa vụ, vì vinh dự của gia đình - dòng họ, niềm tự hào của địa phương và vì sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước; họ có thể cống hiến một phần công sức, tiền của cho giáo dục. Những việc làm đó được bắt nguồn từ tình cảm yêu thương vô hạn của cha mẹ đối với con cái, tất cả vì việc học tập và vì tương lai thế hệ trẻ. Những việc làm ý nghĩa đó đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam – truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo  của nhân dân ta.

- Như vậy, giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao; chỉ riêng nhà trường, riêng ngành giáo dục thì không thể làm tốt công tác giáo dục. Đúng như lời Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình, để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Giáo dục trong nhà trường dù tốt đến mấy, nhưng thiếu giáo dục trong gia đình và ngoài xã hội thì kết quả cũng không hoàn toàn.”

b) Thực trạng của trường Tiểu học Thanh Phú A:

Trường Tiểu Thanh Phú A đóng trên địa bàn ấp Thanh Thủy xã Thanh Phú, là xã nằm ở phía Bắc thị xã Bình Long, cách trung tâm thị xã gần 10km, địa bàn rộng phân bố không đồng đều, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp mà trọng điểm là trồng các cây tiêu, điều và cao su. Do thời tiết khắc nghiệt, bệnh dịch làm cho cây tiêu chết hàng loạt; mặt khác giá cả các mặt hàng nông nghiệp không ổn định dẫn đến đời sống của nhân dân gặp rất nhiếu khó khăn. Học sinh của trường là con em của nhiều tỉnh thành trong cả nước và sự khác biệt về phong tục tập quán, lối sống đã phần nào ảnh hưởng đến điều kiện, kết quả học tập của các em và nhận thức của phụ huynh.

* Đội ngũ GV:

- Tổng số CBGVCNV là 25, chia ra:

- BGH: 2; GV đứng lớp: 19; TPT Đội: 1; nhân viên: 04

- GV có tuổi nghề dưới 5 năm: 03

- GV có tuổi nghề trên 5 năm:  16

* Học sinh:

- Tổng số HS là 272 em

- HSDT: 03 em.

- HS có hoàn cảnh khó khăn: 25 em

- HS khuyết tật: 01 em

c. Những biện pháp đã tiến hành ở trường TH Thanh Phú A:

Là một người làm công tác quản lý, tôi luôn xác định bản thân phải nhận thức đúng đắn về công tác huy động các nguồn lực của xã hội vào công tác XHHGD; bảo đảm nguyên tắc công khai, dân chủ tự nguyện và theo đúng pháp luật của Nhà nước; phải cụ thể hoá công tác này bằng chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý. Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đó, tôi đã tiến hành các biện pháp như sau:

* Xác định mục tiêu chiến lược của nhà trường:

Tìm hiểu thực tế của địa phương, của nhà trường:

- Xuất phát từ những nhu cầu cần thiết của nhà trường, tiến hành tìm hiểu tình hình thực tế của địa phương. Từ đó xây dựng mục tiêu và đề ra kế hoạch thực hiện các chương trình hành động, phối hợp với các lực lượng trong cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường ngày một khang trang sạch đẹp hơn.

- Nhà trường phải thực sự là bộ phận của địa phương. Tất cả các hoạt động giáo dục của nhà trường phải phục vụ những mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương, đem lại niềm tin, lợi ích thiết thực cho cộng đồng, cho địa phương.

- Kế hoạch hành động cụ thể của nhà trường đều phải có sự tham gia ý kiến và phê duyệt của chính quyền địa phương. Mục tiêu chiến lược, phương hướng phát triển của nhà trường phải dựa trên phương hướng phát triển chung và phù hợp với hoàn cảnh thực tế của địa phương. Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phú giai đoạn 2020-2025, mục tiêu đặt ra đối với giáo dục: “Các lực lượng trong toàn xã có tham gia đóng góp công sức, tài lực để xây dựng trường lớp, tăng cường chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của xã nhà. Huy động sự đóng góp của toàn dân giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh con em các gia đình thuộc diện chính sách gặp khó khăn, khuyến khích khen thưởng học sinh năng khiếu, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giáo viên. Khuyến khích mọi tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện xoá mù chữ phổ cập giáo dục, tham gia chống bỏ học, duy trì sĩ số…tiến tới năm 2024 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.                                                                                                                                    

- Uỷ ban nhân dân xã được Hội đồng nhân dân giao trách nhiệm trong việc chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng xã hội làm giáo dục. Việc huy động nguồn tài chính này phải đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện và theo đúng quy định của pháp luật. …. Nhà trường cần tham gia với tư cách tư vấn hoặc giám sát.”                                         

- Đối với nhà trường, chất lượng giảng dạy và hiệu quả giáo dục của trường phải thực sự tốt về mọi mặt thể hiện qua kết quả của các phong trào như: Phong trào giáo viên dạy giỏi các cấp, học sinh giỏi các cấp; phong trào vở sạch chữ đẹp, phong trào thể dục thể thao, phong trào của Đoàn viên giáo viên, các phong trào của Đội thiếu niên, Sao nhi đồng. Kết quả hoạt động công tác xã hội đối với địa phương của công đoàn viên như tham gia Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ… Việc duy trì sĩ  số, huy động học sinh đúng độ tuổi ra lớp, hiệu quả đào tạo của nhà trường sau 5 năm một phần cũng phản ánh chất lượng giáo dục. Sự quan tâm của nhà trường đối với các em học sinh nghèo, học sinh bỏ học; nhân cách, lối sống của mỗi giáo viên tạo lên uy tín, niềm tin đối với quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương. Ngoài ra, cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp, cơ sở vật chất của nhà trường ngày càng khang trang, sự tham gia tích cực của Ban đại diện cha mẹ học sinh tạo thành động lực vô cùng mạnh mẽ huy động các nguồn lực tham gia xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

- Nhà trường phát triển bằng sức mạnh của cộng đồng và vì lợi ích của cộng đồng; ngược lại nhà trường không thể phát triển về mọi mặt trong hoàn cảnh kinh tế của địa phương không phát triển.

Xác định vai trò chủ động của nhà trường trong công tác huy động cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở vật chất:

- Các hoạt động dạy và học của Nhà trường được tổ chức theo một chương trình giáo dục thống nhất trong cả nước, với đội  ngũ giáo viên lành nghề được đào tạo một cách có hệ thống. Những phương tiện chuyên môn bao gồm cơ sở trường lớp và trang thiết bị dạy học phải phù hợp với từng môn học để từ đó chuyển tải nội dung giáo dục tới học sinh bằng những phương pháp khoa học, hợp lý. Nhằm thực hiện tốt mục tiêu giáo dục đã đề ra, nhà trường cần đảm bảo về cơ sở vật chất trường học như sân chơi, bãi tập, phòng học, bàn ghế đúng theo quy cách, tăng cường việc mua sắm đầy đủ các loại trang thiết bị dạy học.

- Phát huy vai trò chủ động, tính sáng tạo và nòng cốt của nhà trường trong công tác huy động tổ chức các lực lượng xã hội thực hiện chủ trương đã được “Hợp thức hóa” từ chính quyền địa phương; tập hợp được các lực lượng quần chúng, xây dựng các mối quan hệ trong việc phối hợp các hoạt động thống nhất theo kế hoạch đã đề ra và là trung tâm thông tin hai chiều giữa nhà trường với nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền địa phương.

- Tuy trong hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, hơn ai hết nhà trường phải hiểu được đường lối chính sách giáo dục, nhiệm vụ và thực tế giảng dạy trong nhà trường, những điều kiện và phương tiện để tiến hành các hoạt động giáo dục; nhà trường đã được trang bị những gì, còn thiếu những điều kiện, phương tiện nào? Trách nhiệm của nhà trường là phải nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Do đó, nhà trường không thể hoạt động đơn độc mà cần sự quan tâm, ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần của tất cả các lực lượng trong xã hội theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm và dân kiểm tra” ,“Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

* Chỉ đạo và phối hợp các tổ chức trong nhà trường:

Đối với Chi bộ nhà trường:

- Căn cư vào tình thực tế và nhu cầu phát triển của nhà trường đề ra các nghị quyết chỉ đạo các bộ phận trong nhà trường lập kế hoạch thực hiện chủ trương huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất cho công tác giáo dục. Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, giám sát kết quả triển khai nghị quyết của Chi bộ. Cụ thể trong năm học 2020 – 2021. Nghị quyết Chi bộ đề ra: “Nhà trường cần tham mưu với chính quyền địa phương, Ban đại diện cha mẹ học sinh tuyên truyền vận động các bậc cha mẹ học sinh tích cực đóng góp công sức, tiền của tu sửa, nâng cấp sân chơi, bãi tập, công trình vệ sinh cho giáo viên và học sinh tại 02 điểm trường, nguồn nước sạch phục vụ cho sinh hoạt nhằm giữ gìn vệ sinh môi truờng sạch sẽ, tạo nếp sống văn minh nơi công cộng. Xây mới 02 phòng học, lắp đặt hệ thống máy nước lọc (đội 17), kết nối mạng Internet, điện thoại, mytv (đội 17), đèn điện và quạt trần cho tất cả các phòng học. Duy trì danh hiệu thư viện xuất sắc, mua sắm thêm trang tiết bị phục vụ tốt cho công tác dạy và học” đặc biệt là khối lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với BGH:

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp cha mẹ học sinh vào đầu năm học để lấy ý kiến về các nội dung: Việc tổ chức việc học tập cho các em ở nhà, phối hợp với nhà trường nắm bắt tình hình học tập của con cái họ, tổ chức phối hợp giáo dục các hoạt động ngoài giờ cho học sinh, chăm lo việc học tập của con em họ theo yêu cầu của giáo viên chủ nhiệm như việc chuẩn bị đồ dùng học tập hoặc việc kiểm tra, theo dõi việc chuyên cần, học tập của học sinh, các hình thức động viên, tuyên dương, khen thưởng các em có thành tích xuất sắc trong học tập; tham gia ủng hộ phong trào dạy tốt học tốt, các phong trào thi đua khác.

- Đề cao vai trò trách nhiệm của gia đình trong việc chăm lo giáo dục con cái bởi gia đình và các thành viên trong gia đình động viên con cái đi học như là một quyền lợi và nghĩa vụ để thực hiện tốt trách nhiệm phổ cập giáo dục, giúp cho địa phương nâng cao dân trí. Việc học tập thường xuyên của các thành viên trong gia đình là quyền lợi, là niềm vinh dự của gia đình, họ tộc và vì sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, của đất nước. Những thành viên trong gia đình có mặt trong nhiều giới xã hội, nhiều tổ chức xã hội như Hội cha mẹ học sinh, Hội khuyến học, Hội phụ nữ, Hội nông dân, Hội đồng giáo dục sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong nhà trường và sẽ là nòng cốt trong công tác tuyên truyền, lôi cuốn, động viên các tầng lớp nhân dân quan tâm chăm lo, đóng góp công sức tiền của cho sự nghiệp giáo dục.

- Chỉ đạo GV chủ nhiệm trao đổi với cha mẹ học sinh về phương pháp giáo dục giữa gia đình và nhà trường trong các buổi họp phụ huynh; thông báo tình hình cơ sở vật chất của nhà trường những phương tiện, thiết bị đã được mua sắm, những trang thiết bị còn thiếu thốn. Nêu lên kế hoạch của nhà trường cần mua sắm, sửa chữa, xây dựng trong năm học mới. Đề nghị các bậc phụ huynh xem xét tình hình thực tế của nhà trường tham gia phát biểu ý kiến xây dựng cơ sở vật chất cũng như sự ủng hộ nhất trí cao về tinh thần cho các hoạt động giáo dục trong nhà trường theo phương châm: “Toàn Đảng, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục”.

- GVCN phải biết kích lệ, động viên phát huy sự nhiệt tình và sáng kiến của quần chúng nhân dân. Nâng cao nhận thức, sự tự giác và tinh thần làm chủ của phụ huynh học sinh bằng các phương tiện truyền thông, tài liệu, báo chí, nói chuyện, giảng giải…và bằng những việc làm, những tấm gương cụ thể.

- Phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về đường lối, chính sách, chế độ, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Kế hoạch thực hiện những hoạt động cụ thể của nhà trường, của Ban đại diện cha mẹ học sinh, những yêu cầu cần phối hợp, kết quả cần đạt được, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện công việc để các bậc cha mẹ HS hiểu rõ vấn đề, từ đó mới có thể bàn bạc và chủ động trong quá trình thực hiện.

- Bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trường trong buổi họp phụ huynh học sinh đầu năm phải đảm bảo nguyên tắc dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Những thành viên tiêu biểu trong tổ chức này sẽ nói nên tiếng nói chung về nguyện vọng đóng góp công sức tiền, của cho các hoạt động giáo dục, việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Cùng nhà trường đề xuất các chương trình hành động, tổ chức việc thực hiện với chính quyền địa phương.

- Chỉ đạo GV chủ nhiệm thực hiện nghiêm túc việc sinh hoạt định kỳ của Hội cha mẹ học sinh với nhà trường, cũng như từng vị cha mẹ đến với nhà trường để trao đổi về việc học tập của con em họ. Sự phối hợp giáo dục giữa nhà trường - gia đình và xã hội đã trở thành một nguyên tắc chung không thể thiếu được trong nhà trường.

Đối với tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên:

- Đoàn thể là nơi thể hiện ý chí dân chủ của tập thể giáo viên. Công đoàn, Đoàn thanh niên không thể đứng ngoài cuộc trông chờ sự giúp đỡ của các lực lượng bên ngoài mà phải chủ động tham gia quản lý, huy động, kết hợp tổ chức thực hiện các hoạt động dạy và học trong nhà trường.

- Chỉ đạo cho tổ chức công đoàn gia nhập vào tổ chức Hội phụ nữ xã vì phụ nữ  với vai trò là mẹ của các em học sinh chiếm tỷ lệ lớn về dân số và có mặt trong nhiều tổ chức chính trị- xã hội. Họ có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng đến vấn đề chăm lo cho việc học hành của con cái. Tích cự tham gia vào viêc duy trì sĩ số, chống bỏ học, vận động nhiều trẻ em bỏ học trở lại nhà trường hoặc giúp đỡ nhiều em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được tiếp tục đi học. Hội phụ nữ còn tham gia rất thiết thực vào việc kiểm tra trẻ em thực hiên nhiệm vụ học tập ở nhà; theo dõi, động viên, phối hợp với nhà trường giáo dục con cái. Các bà mẹ thường rất chăm chỉ đi họp phụ huynh cho con, nắm bắt tình hình học tập, tình hình trường lớp, giải quyết các yêu cầu về vấn đề giáo dục con cái theo sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường. Do đó, công đoàn nhà trường kết hợp chặt chẽ với Hội phụ nữ xã làm tốt công tác tuyên truyền, huy động khuyến khích các lực lượng trong cộng đồng tham gia ủng hộ các hoạt động của nhà trường về vật chất cũng như tinh thần.

- Động viên các thành viên trong nhà trường góp quỹ hỗ trợ học sinh nghèo (mỗi tháng được 200 000 đồng), đoàn thanh niên tích cực tham gia công trình của đoàn viên như mua bàn ghế đá tặng cho nhà trường, chăm sóc vườn hoa cây cảnh. Mỗi đoàn viên công đoàn nhận đỡ đầu một em học sinh nghèo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Khen thưởng những công đoàn viên tích cực, xuất sắc nhất trong các phong trào của nhà trường.

- Chỉ đạo cho đoàn thanh niên trong nhà trường liên lết chặt với tổ chức đoàn Đoàn thanh niên của xã, tổ chức đoàn của các đơn vị đóng trên địa bàn của địa phương như đơn vị Bưu Điện xã, trạm y tế xã. Bởi Đoàn thanh niên là tổ chức năng động nhất trong các công tác xã hội. Với tổ chức chặt chẽ và lực lượng đoàn viên đông đảo, Đoàn thanh niên sẽ giúp cho nhà trường triển khai tổ chức các phong trào như vui chơi giải trí, lao động công ích, hoạt đông từ thiện, góp quỹ giúp đỡ học sinh nghèo…Hoạt động của tổ chức đoàn thanh niên mang lại hiệu quả công việc  một cách nhanh chóng và thu hút nhiều đối tượng tham gia chăm lo xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường, quan tâm đến đời sống tinh thần của giáo viên, xây dựng tốt các môi trường giáo dục: nhà trường - gia đình - xã hội. Thông qua các phong trào xã hội, tổ chức Đoàn thanh niên trong nhà trường phải làm tốt công tác kết hợp tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội hiểu và tham gia đóng góp tích cực cho việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường.

* Đề cao vai trò trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, ý thức tự giác của đội ngũ giáo viên:

Trong trường tiểu học GVCN vừa làm công tác giảng dạy vừa chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trong đó việc giảng dạy là quan trọng nhất. Ngoài nhiệm vụ giảng dạy hơn ai hết họ phải nhận thức sâu sắc về công tác huy động các nguồn lực tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục.

Thầy (cô) giáo là lực lượng chủ yếu trong việc huy động và phối hợp các tầng lớp nhân dân nhất là với gia đình học sinh chăm lo tới việc học tập của con cái, tích cực tham gia đóng góp vật chất, công sức xây dựng trường lớp. GV là nhân tố trung tâm, tích cực trong việc phát huy sự nhiệt tình và sáng kiến của quần chúng, xây dựng tốt các mối quan hệ với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là với các gia đình học sinh. Biết khích lệ động viên và phối hợp các tổ chức, quần chúng hợp thành sức mạnh tổng hợp thực hiện các hoạt động trong nhà trường đạt hiệu quả cao. Sáng tạo, tìm ra các giải pháp tốt nhất giúp nhà trường khắc phục khó khăn, thực hiện các hoạt động xã hội hoá giáo dục ở địa phương theo hướng đã được địa phương cụ thể hoá kế hoạch đề ra phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của nhân dân địa phương.

Ngoài hoạt động chuyên môn dạy và học, nhà trường còn là trung tâm của công tác tuyên truyền về những chủ chương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Hơn nữa, Nhà trường phải tôn trọng ý kiến của các thầy cô giáo trong việc đóng góp vào công tác quản lý trường học, nhất là quản lý chất lượng dạy và học. Nhà trường phải thực sự là một tập thể sư phạm đoàn kết, nhất trí cao, luôn luôn phát huy tính tích cực, tinh thần lao động sáng tạo, làm chủ tập thể, tinh thần trách nhiệm trong công tác giảng dạy, giáo dục đạo đức cho học sinh. Mỗi thành viên trong nhà trường phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có tâm huyết với nghề, đạo đức tốt, có tín nhiệm với quần chúng nhân dân. Ngoài ra, nhà trường là nguồn động viên giáo viên giúp cho người dân nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng trong công tác huy động các nguồn lực của cộng đồng thông qua việc thu thập nguyện vọng, nhu cầu, sáng kiến của các lực lượng xã hội bằng chương trình hành động  cụ thể.

* Thực hiện tốt công tác phối kết hợp tuyên truyền vận động:

Đối với nhà trường:

Thông qua các buổi họp phụ huynh học sinh, Đại hội Hội cha mẹ học sinh, các buổi lễ sơ kết, tổng kết…tranh thủ ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo chính quyền địa phương, ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh, sự ủng hộ của các mạnh thường quân tạo nên nguồn động viên nhất trí, đồng tâm hiệp lực trong công tác huy động cộng đồng tham gia đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của địa phương.

Đối với các ban ngành, các tổ chức và cá nhân:

Thuyết phục trực tiếp từng đối tượng (cán bộ phong trào, các mạnh thường quân, các doanh nghiệp tư nhân) bởi mỗi người trong họ có thể có những khả năng, điều kiện đóng góp theo những cách thức riêng. Họ có thể tham gia với nhiều mức độ, nhiều hình thức khác nhau như đóng góp một tiết mục văn nghệ cho một đêm văn nghệ, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ “Ông kể cháu nghe” hoặc hỗ trợ kinh phí cho một buổi cắm trại, tổ chức một trò chơi, hoặc hỗ trợ kinh phí cho ngày tết của thiếu nhi, tết Trung Thu, tặng sách vở, đồ dùng học tập, hoặc có những tổ chức nhận cấp học bổng giúp học sinh nghèo, đỡ đầu trẻ khó khăn có nguy cơ bỏ học,…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của ban đại diện cha mẹ học sinh:

- Cần tạo điều kiện cho Ban đại diên cha mẹ học sinh làm tốt công tác vận động, quyên góp, dự trù kinh phí, nguyên vật liệu, nhân công, quản lý tài chính các quỹ tự nguyện. Đồng thời tham gia ký kết việc thực hiện các công trình cùng với nhà trường với các đối tác có liên quan. Phối hợp chặt chẽ với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm trong việc phổ biến đường lối chính sách giáo dục nói chung và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong việc xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường nói riêng.

- Kết hợp cùng Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện nghiêm túc việc quản lý kinh phí thu - chi. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, tự nguyện và theo đúng quy định của pháp luật.

5.3. Khả năng áp dụng sáng kiến:

- Sáng kiến này có thể áp dụng đối với tất cả các trường trong địa bàn thị xã, mỗi hiệu trưởng đều có thể vận dụng những biện pháp này trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất của trường mình quản lý đều có thể mang lại hiệu quả cao.

- Trường TH Thanh Phú A đã áp dụng đạt hiệu quả cao, giá trị sử dụng lâu dài.

6. Những thông tin cần được bảo mật: Không có

7. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

Tăng cường công tác tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, Hội CMHS về công tác huy động cộng đồng chăm lo xây dựng CSVC:

- Tiến hành thu thập thông tin, thăm dò dư luận, chuẩn bị các phương án, các chương trình hành động (sau khi đã tổ chức họp cha mẹ học sinh). Trên cơ sở đó, lập tờ trình chủ động tham mưu với các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương (Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã) về các hoạt động cần thiết phải thực hiện cụ thể trong từng năm học.

- Tham mưu với Hội đồng nhân dân để xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng ban ngành cụ thể như: Mặt trận tổ quốc, tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Câu lạc bộ nhà văn hóa… Thông qua các buổi họp giao ban kết hợp với các tổ chức xã hội làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu được chủ trương huy động nguồn tài chính và công sức của nhân dân. Vì sao phải thực hiện công tác này? Nội dung của công tác này là làm gì ? Vì sao mỗi người dân cần tích cực tham gia thực hiện tốt công tác đó để giúp nhà trường tạo lập một môi trường giáo dục lành mạnh… Không chỉ có mục đích là làm cho cơ sở vật chất ngày một khang trang mà công tác huy động các nguồn lực tài chính còn thể hiện ở nhiều mặt góp phần vào sự nghiệp trồng người, là cơ sở của sự phát triển kinh tế của địa phương, của đất nước.

- Tham mưu với chính quyền địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục: khen thưởng giáo viên dạy giỏi, học sinh năng khiếu, hỗ trợ kinh phí tu sửa cơ sở vật chất trường học, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những em học sinh khuyết tật, học sinh dân tộc thiểu số.

- Tham mưu với Hội cha mẹ học sinh, chính quyền địa phương xây dựng quỹ khuyến học tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Miễn các khoản đóng góp cho những gia đình có hoàn cảnh quá khó khăn.   

- Tham mưu với Lãnh đạo phòng giáo dục và ban điều phối dự án GDTH cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương sửa chữa, nâng cấp sân chơi ở 02 điểm trường, hỗ trợ đồ dùng học tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng các phương tiện chuyên dụng cho các em học sinh khuyết tật.

- Tham mưu với chính quyền địa phương và Ban đại diện cha mẹ học sinh về tình hình cơ sở vật chất, các hoạt động cụ thể của trường để chính quyền địa phương có hướng hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời (thực hiện nông thôn mới trường học).

- Tham mưu với Ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức trong xã như Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên tổ chức các hoat động vui chơi, tham quan các khu di tích lịch sử nhân các dịp 26/3, 1/6 , tết Trung thu. Tham mưu với Hội chữ thập đỏ, Hội từ thiện, các mạnh thường quân ủng hộ quần áo, sách vở, cặp ….cho các em học sinh khó khăn.

8. Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:

a)    Kết quả:

Từ một trường tiểu học thuộc địa phương khó khăn, cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn. Nhà trường tham mưu phòng tài chính xin kinh phí mua sắm và sửa chữa cơ sở vật chất và qua công tác huy mạnh thường quân tham gia xây dựng cơ sở vật chất. Đến nay, diện mạo của trường đã thay đổi rất nhiều.

Cụ thể năm học 2020 - 2021 huy động được tổng số tiền là: 88.200.000 đồng.

- Trang bị thêm thiết bị dạy học, sách tham khảo: 4.720.000 đồng

- Lắp hệ thống đèn thắp sáng và quạt trần cho 13 phòng học cụ thể mỗi phòng học có 4 bóng đèn, 2 quạt trần, 2 quạt treo tường: Tổng số tiền là 15.875.000 đồng.

- Sửa công trình vệ sinh cho giáo viên và học sinh, cổng trường, hang rào ở điểm trường đội 17 tổng số tiền là: 17.905.000 đồng.

- Lắp đặt hệ thống máy nước lọc phục vụ cho học sinh uống hàng ngày là : 13.500.000 đồng.

- Mua sắm 50 bộ bàn ghế 2 chỗ ngồi cho học sinh 19.500.000 đồng

- Sửa lan can hành lang các phòng học: 16.700.000đ

* Đánh giá chung:

Sau gần 1 năm thực hiện công tác xây dựng cơ sở vật chất của trường Tiểu học Thanh Phú A đến nay đã có nhiều chuyển biến rõ nét về cơ sở vật chất:

      - Về cơ sở vật chất:

+ Các phòng học từ điểm trung tâm đến điểm lẻ đã được trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết phục vụ cho việc dạy và học như bảng từ, bàn ghế, ánh sáng, quạt điện. Các phòng học được sơn mới khang trang, sạch đẹp.

+ Các điểm trường đều có hệ thống nước sạch, máy lọc nước học sinh uống

+ Có khu vệ sinh riêng cho GV và học sinh.

+ Sân trường đã được bê tông hoá 100%.

+ Thư viện được công nhận thư viện xuất sắc.

+ Thiết bị dạy học được mua sắm tương đối đầy đủ cho các khối lớp.

+ Hệ thống văn phòng BGH trang bị đầy đủ máy vi tính, máy in, bảng biểu, bàn ghế, tủ…

Chính nhờ có sự đầu tư về cơ sở vật chất của các cấp lãnh đạo, của cha mẹ học sinh, của các tổ chức, các cá nhân đã tạo điều kiện cho giáo viên phát huy hết năng lực giảng dạy. Môi trường, khuôn viên sạch sẽ tạo tâm thế tốt cho phụ huynh và học sinh tin tưởmg nhà trường.

- Về chất lượng giáo dục:

+ Kết quả năm học 2020-2021 số lượng đầu vào của trường đã được tăng đáng kể, số trẻ vào lớp 1 trên địa bàn đạt: 100%.

+ Tỷ lệ học sinh bỏ học: Không có học sinh bỏ học

- Kết quả hoạt động của các phong trào:

+ Ban ĐDCMHS, các tổ chức, cá nhân tặng học bổng tiếp bước học sinh đến trường, trao quà Trung thu, Tết Nguyên đán cho 126 em với số tiền: 32.500.000 đồng.

+ Tổ chức Công đoàn hỗ 2 em mỗi tháng: 200.000 đồng.

+ Tổ chức đoàn viên giáo viên: Nhận đỡ đầu 2 em, mỗi tháng hỗ trợ: 100.000 đồng.

b)    Bài học kinh nghiệm:

           - Để thực hiện tốt những mục tiêu mà nhà trường đã đề ra trong công tác huy động cộng đồng tham gia xây dựng cơ sở vật chất trườg học trước hết bản thân người hiệu trưởng phải nhận thức đúng đắn, sâu sắc về bản chất của vấn đề xã hội hoá công tác giáo dục. Nắm vững và vận dụng đúng đường lối chính sách giáo dục của Đảng và Nhà nước. Phải biết cụ thể hoá các chủ trương thành chương trình hành động một cách sáng tạo phù hợp với yêu cầu giáo dục và điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả cao.

- Chủ trương thực hiện công tác huy động cộng đồng phải dựa trên quan điểm: Sự nghiệp giáo dục là của dân và vì dân, giáo dục gắn bó chặt chẽ với cộng đồng. Phải biến những hoạt động mang tính phong trào quần chúng thành những quy định, quy trình, chuẩn mực chất lượng. Mỗi công trình phải có sự kiểm tra đánh giá của các tổ chức quản lý, không thể tuỳ tiện bỏ qua.

- Biết vận động sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân mà lực lượng nòng cốt là phụ huynh học sinh, phát huy ý thức tự giác, tinh thần làm chủ, sự chủ động và sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

- Phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của nhà trường, tạo mọi điều kiện cho ban đại diện cha mẹ học sinh hoàn thành tốt công việc mà phụ huynh học sinh, các tổ chức tín nhiệm giao phó.

- Những khoản thu có tính chất tự nguyện do Ban đại diện cha mẹ học sinh vận động quản lý trực tiếp việc thu – chi dưới dạng quỹ hỗ trợ giáo dục. Sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả công khai minh bạch các nguồn quỹ.

- Làm tốt công tác tham mưu với chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, có tín nhiệm với quần chúng nhân dân.

- Hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ của từng lực lượng xã hội, có quan hệ tốt với các lực lượng xã hội và năng động trong công việc.

- Đặt chất lượng giáo dục của nhà trường lên hàng đầu và luôn tạo niềm tin cho địa phương, cha mẹ học sinh.

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

 

Previous Post Next Post