Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin học lớp 7 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức (word)

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin học lớp 7 cánh diều, chân trời sáng tạo, kết nối tri thức.

TIN HỌC LỚP 7

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT

Chủ đề

Nội dung/đơn vị kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

% điểm

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

 

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

 

1

 CĐ 1. Máy tính và cộng đồng

1. Thông tin và dữ liệu

3

 

 

 

 

 

 

 

7,5%

(0,75 điểm)

2.  Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

4

 

1

 

 

 

 

 

20%

(2,0 điểm)

3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

4

 

1

 

 

 

 

1

30%

(3,0 điểm)

2

CĐ 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

5

 

2

 

 

2

 

 

42,5%

(4,25 điểm)

Tổng

16

 

4

 

 

2

 

1

 

Tỉ lệ %

40%

30%

20%

10%

100%

Tỉ lệ chung

70%

30%

100%

TIN HỌC LỚP 7

BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

TT

Chủ đề

Nội dung

Mức độ đánh giá

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

1

Chủ đề 1

1. Thông tin và dữ liệu

Nhận biết

   Biết được chức năng của mỗi loại thiết bị này trong thu thập, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin. (câu 1, 2)

   Nêu được ví dụ cụ thể về những thao tác không đúng cách sẽ gây ra lỗi cho các thiết bị và hệ thống xử lí thông tin. (câu 3)

3 (TN)

 

 

 

2.  Khái niệm hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Nhận biết

   Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng dụng. (câu 4, 20)

   Nêu được tên một số phần mềm ứng dụng đã sử dụng. (câu 5, 6)

Thông hiểu

Giải thích được sơ lược chức năng điều khiển và quản lí của hệ điều hành (câu 7)

4 (TN)

1 (TN)

 

 

3. Quản lí dữ liệu trong máy tính

Nhận biết

   Nêu được cách đặt tên tệp hợp lý (câu 8, 12)

   Biết được ưu điểm các cách lưu trữ dữ liệu (câu 9)

Biết được tệp chương trình cũng là dữ liệu, có thể được lưu trữ trong máy tính (câu 11)

    

Thông hiểu

   Hiểu được thế nào là một mật khẩu mạnh (câu 10)

Vận dụng cao

Thao tác thành thạo: tạo, sao chép, di chuyển, đổi tên, xoá tệp và thư mục. (câu 21)

4 (TN)

1 (TN)

 

1 (TH)

2

Chủ đề 2

Một số kênh trao đổi thông tin trên Internet

Nhận biết

Nêu được một số chức năng cơ bản của mạng xã hội (câu 13, 18). Nhận biết được một số website là mạng xã hội (câu 14).

Nêu được tên một kênh trao đổi thông tin thông dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên kênh đó (câu 10, 19).

Thông hiểu

Hiểu về một số vấn đề xấu có thể gặp phải khi sử dụng mạng xã hội (câu 16)

Hiểu về hậu quả của việc sử dụng thông tin vào mục đích sai trái (câu 17).

Vận dụng

Sử dụng được một số chức năng cơ bản của một mạng xã hội để giao lưu và chia sẻ thông tin. (câu 22,23)

5 (TN)

2 (TN)

2(TH)

 

Tổng

 

16 TN

4 TN

2 TH

1 TH

Tỉ lệ %

 

40%

30%

20%

10%

Tỉ lệ chung

 

70%

30%

 Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí


 

Previous Post Next Post