Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng có đáp án chi tiết

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ câu hỏi trắc nghiệm địa lí lớp 10 cánh diều có đáp án chi tiết.

Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 10 cánh diều - Bài 3. Trái đất. Thuyết kiến tạo mảng.Bài 3. Trái Đất. Thuyết kiến tạo mảng

Câu 1. Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là

A. Trái Đất, Hoả tinh, Thuỷ tinh, Kim tinh.

B. Hoả tinh, Trái Đất, Kim tinh, Thuỷ tinh.

C. Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh, Thuỷ tinh.

D. Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Các hành tinh theo thứ tự xa dần Mặt Trời là: Thuỷ tinh, Kim tinh, Trái Đất, Hoả tinh.

Câu 2. Hành tinh nào sau đây có số vệ tinh nhiều nhất?

A. Thổ tinh.

B. Mộc tinh.

C. Kim tinh.

D. Hoả tinh. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hành tinh có số vệ tinh nhiều nhất Thổ tinh.

Câu 3. Thành phần nào sau đây chiếm thể tích và khối lượng lớn nhất Trái Đất?

A. Lớp vỏ lục địa.

B. Nhân Trái Đất.

C. Lớp Manti.

D. Lớp vỏ đại Dương.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Lớp Manti chiếm 80% thể tích và 68,5% khối lượng Trái Đất.

Câu 4. Theo thuyết kiến tạo mảng, thạch quyển gồm có

A. đất, nước và không khí.

B. đại dương, lục địa và núi.

C. một số mảng kiến tạo.

D. các loại đá nhất định.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Theo thuyết kiến tạo mảng, thạch quyển gồm một số mảng kiến tạo. Các mảng này có bộ phận nổi cao trên mực nước biển là lục địa, các đảo và có bộ phận trũng, thấp bị nước bao phủ là đại dương.

Câu 5. Những vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là

A. khoáng vật và đá.

B. khoáng vật và đất.

C. khoáng sản và đất.

D. khoáng sản và đá. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Những vật liệu cấu tạo nên vỏ Trái Đất là khoáng vật và đá. Vỏ Trái Đất có trên 5000 loại khoáng vật, trong đó 90% là nhóm khoáng vật si-li-cat.

Câu 6. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá mac-ma?

A. Đá Sét.

B. Đá Hoa.

C. Đá gơ-nai.

D. Đá ba-dan. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Đá mac-ma (gra-nit, ba-dan,...): có các tinh thể thô hoặc mịn nằm xen kẽ nhau. Đá được hình thành từ khối mac-ma nóng chảy ở dưới sâu, nguội và rắn đi khi trào lên mặt đất.

Câu 7. Mảng kiến tạo không phải là

A. những bộ phận lớn của đáy đại dương.

B. luôn luôn đứng yên không di chuyển.

C. chìm sâu mà nổi ở phần trên lớp Manti.

D. bộ phận lục địa nổi trên bề mặt Trái Đất.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các mảng kiến tạo nổi lên trên lớp vật chất quánh dẻo thuộc phần trên của lớp man-ti. Hoạt động của các dòng đối lưu vật chất quánh dẻo và có nhiệt độ cao trong lớp man-ti trên làm cho các mảng không đúng yên mà dịch chuyển trên lớp quánh

dẻo này.

Câu 8. Ở vùng tiếp xúc của các mảng kiến tạo không bao giờ là

A. những vùng ổn định của vỏ Trái Đất.

B. có nhiều hoạt động núi lửa, động đất.

C. có xảy ra các loại hoạt động kiến tạo.

D. có những sống núi ngầm ở đại dương.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Mỗi mảng kiến tạo đều trôi nổi và di chuyển độc lập với tốc độ chậm (chỉ khoảng vài cm/năm). Trong khi dịch chuyển, các mảng có thể tách rời nhau, xô vào nhau; kết quả là tạo ra các sống núi ngầm, động đất, núi lửa, các dãy núi trẻ,...

Câu 9. Các loại đá nào sau đây chiếm phần lớn của vỏ Trái Đất?

A. Đá trầm tích và đá biến chất.

B. Đá ban da và đá trầm tích.

C. Đá mac-ma và đá trầm tích.

D. Đá mac-ma và đá biến chất.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

Ba loại đá cấu tạo nên vỏ Trái Đất gồm: đá mac-ma, đá trầm tích và đá biến chất, trong đó, khoảng 95% là đá mac-ma và đá biến chất, còn lại là đá trầm tích.

Câu 10. Hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có thời gian tự quay quanh trục lớn hơn quanh Mặt Trời là

A. Kim tinh.

B. Thuỷ tinh.

C. Mộc tinh.

D. Hoả tinh. 

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Hành tinh duy nhất trong Hệ Mặt Trời có thời gian tự quay quanh trục lớn hơn quanh Mặt Trời là Kim tinh.

Câu 11. Loại đá nào sau đây thuộc nhóm đá mac-ma?

A. Đá Hoa.

B. Đá vôi.

C. Đá gra-nit.

D. Đá Sét.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Đá mac-ma (gra-nit, ba-dan,...): có các tinh thể thô hoặc mịn nằm xen kẽ nhau. Đá được hình thành từ khối mac-ma nóng chảy ở dưới sâu, nguội và rắn đi khi trào lên mặt đất.

Câu 12. Nhận định nào sau đây không đúng với đặc điểm tầng đá trầm tích?

A. Do vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành.

B. Phân bố thành một lớp liên tục theo bắc-nam.

C. Là tầng nằm trên cùng trong lớp vỏ Trái Đất.

D. Có nơi rất mỏng, nơi dày tới khoảng 15km.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tầng đá trầm tích có đặc điểm: là tầng nằm trên cùng trong lớp vỏ Trái Đất, do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành; phân bố không liên tục khắp bề mặt

Trái Đất, có nơi rất mỏng, nơi dày tới khoảng 15km => Nhận định: Phân bố thành một lớp liên tục theo bắc-nam là không đúng.

Câu 13. Nhận định nào dưới đây đúng với đặc điểm của tầng đá trầm tích?

A. Phân bố thành một lớp liên tục từ tây sang đông.

B. Do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành.

C. Là tầng nằm dưới cùng trong lớp vỏ Trái Đất.

D. Có độ dày rất lớn, có nơi độ dày đạt tới 50km.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Tầng đá trầm tích có đặc điểm: là tầng nằm trên cùng trong lớp vỏ Trái Đất, do các vật liệu vụn, nhỏ bị nén chặt tạo thành; phân bố không liên tục khắp bề mặt Trái Đất, có nơi rất mỏng, nơi dày tới 15km.

Câu 14. Sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất là nguyên nhân khiến cho

A. các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp nhân.

B. các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti.

C. các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên vỏ lục địa.

D. các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển trượt lên bề mặt nhau.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Cơ chế làm cho các mảng kiến tạo có thể dịch chuyển được trên lớp Manti là sự hoạt động của các dòng đối lưu vật chất nóng chảy trong lòng Trái Đất.

Câu 15. Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, còn được gọi là

A. khí quyển.

B. thạch quyển.

C. thủy quyển.

D. sinh quyển.

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti được cấu tạo bởi các loại đá khác nhau, tạo thành lớp vỏ cứng ở ngoài cùng của Trái Đất, gọi chung là thạch quyển.

Previous Post Next Post