Giáo án giáo dục công dân lớp 9 - Học kì 2 cv 5512

 DVTUAN.COM tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô Giáo án giáo dục công dân lớp 9 - Học kì 2 cv 5512

Ngày soạn:                                                                  Ngày dạy:  

 

Tiết 19- Bài 11

TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA- HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

 

I. Mục tiêu cần đạt.

1. Kiến thức

- Hiểu được những định hướng cơ bản, những nhiệm vụ quan trọng nhất của sự phát triển kinh tế-xã hội thời kỳ CNH- HĐH đất nước.

- Hiểu vị trí, vai trò, trách nhiệm của thế hệ thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

2. Kỹ năng

- Có kỹ năng tông hợp, giải quyết các công việc của bản thân như lập nghiệp, có kỹ năng giao tiếp, biểu đạt ý định với những người cân thiết như GVCN, bố mẹ, bạn bè….

3. Thái độ

- Xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong giai đoạn hiện nay.

- Có ý thức cao trong học tập, rèn luyện.

- Hình thành lý tưởng sống đúng đắn.

4. Năng lực: NL tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo,  NL công nghệ, NL trách nhiệm công dân, NL tự quản lí và phát triển bản thân, NL tư duy phê phán.

II. Chuẩn bị

1. GV:

-    Kế hoạch bài học

- Sách học sinh, sách giáo khoa môn GDCD, lớp 9;

- Giấy khổ rộng, bút dạ, băng dính (hồ dán), kéo;

- Trường hợp, tình huống liên quan đến nội dung bài học.

2. HS:

- HS đọc, tìm hiểu trước bài học

III. Tổ chức dạy học

1. Mô tả phương pháp thực hiện chuỗi các hoạt động học trong bài học và kĩ thuật dạy học thực hiện trong các hoạt động.

a. HĐ khởi động:          

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

b. HĐ hình thành kiến thức mới

* HĐ1: Tìm hiểu về ý nghĩa của CNH- HĐH

- Phương pháp: Dự án.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

* HĐ 2 : tìm hiểu trách nhiệm cảu thanh niên và Phương hướng rèn luyện

- Phương pháp: Đàm thoại,thảo luận nhóm (nhóm lớn, cặp đôi), nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật khăn phủ bàn, chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi.

c. HĐ luyện tập:

- Phương pháp: Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi.

d. HĐ vận dụng :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu và giải quyết vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

e. HĐ tìm tòi, sáng tạo :

- Phương pháp : Đàm thoại, nêu vấn đề.

- Kĩ thuật : Kĩ thuật đặt câu hỏi.

A. Khởi động

 * Mục tiêu:

- Kích thích HS tự tìm hiểu về các vấn đề về trách nhiệm cảu thanh niên trong thời kì CNH- HĐH đất nước.

- Hình thành năng lực tư duy phê phán, xử lí tình huống thực tiễn, năng lực trách nhiệm công dân.

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động

- Trình bày miệng

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh đánh giá.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

*Chuyển giao nhiệm vụ

-GV: Cho HS nghe bài hát " Khát vọng tuổi trẻ"- Vũ Hoàng

? Lời bài hát muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì?

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh: Trao đổi

- Giáo viên: quan sát

- Dự kiến sản phẩm: Lời bài hát là lời nhắn nhủ tới thế hệ thanh niên với trách nhiệm xây dựng và đóng góp, bảo vệ Tổ Quốc

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên gieo vấn đề cần tìm hiểu trong bài học …

->Giáo viên nêu mục tiêu bài học…

B. Hình thành kiến thức

- Mục tiêu:

+ HS hiểu được những vấn đề xảy ra trong thực tế và nội dung bài học

+ NL: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác...

+ PPDH/ KTDH: Giải quyết vấn đề, thảo luận, giao tiếp và sáng tạo...

-         Cách tiến hành

Hoạt động của giáo viên và học sinh

Nội dung cần đạt

- HĐ 1: Nêu ý nghĩa của CNH- HĐH

1. Mục tiêu: HS hiểu được ý nghĩa của CNH- HĐH

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm, kĩ thuật khăn trải bàn

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động

- Phiếu học tập cá nhân

- Phiếu học tập của nhóm

4. Phương án kiểm tra, đánh giá

- Học sinh tự đánh giá.

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động

*Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên yêu cầu:  HS đọc phần ĐVĐ

 các nhóm thảo luận( thảo luận theo bàn) các câu hỏi phần gợi ý sgk/ 38

- Học sinh tiếp nhận…

*Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh làm việc nhóm

- Giáo viên quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

- GV: kết luận

Công cuộc đổi mới được Đảng ta đề ra năm 1986 đã khẳng định CNH- HĐH là phương hướng đúng đắn, là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện lý tưởng của Bác Hồ thực hiên mục tiêu" dân giàu, nước mạnh,xã hội công bằng dân chủ, van minh". Mỗi người phải xác định 1 chỗ đứng, một vị trí của mình. Đặc biệt là thế hệ thanh niên

* Hoạt động 2: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH

1. Mục tiêu: HS biết được trách nhiệm của thanh niên với sự nghiệp CNH- HĐH

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt động nhóm

- Hoạt động chung cả lớp

3. Sản phẩm hoạt động: Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên: ? theo em thanh niên cần có trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH-HĐH?

Cho HS thảo luận nhóm

- Học sinh tiếp nhận…

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

- Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kỹ năng, phát triển năng lực

- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội.

- Thanh niên là "Lực lượng nòng cốt"

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

* HĐ 3: Phương hướng rèn luyện của thanh niên

1. Mục tiêu: HS biết được Phương hướng rèn luyện của thanh niên

2. Phương thức thực hiện:

- Hoạt độngcặp đôi

3. Sản phẩm hoạt động: Phiếu học tập

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

- Học sinh đánh giá lẫn nhau.

- Giáo viên đánh giá.

5. Tiến trình hoạt động:

* Chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên: ? theo em thanh niên cần rèn luyện như thế nào để có trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH-HĐH?

Cho HS thảo luận cặp đôi

- Học sinh tiếp nhận…

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện .

- Xác định lý tưởng sống đúng đắn.

- Xây dựng kế hoạch học tập thực hiện tốt nhiệm vụ của HS lớp 9.

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức và ghi bảng

 

 

 

 

1. Tìm hiểu ý nghĩa của CNH- HĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, cơ bản trở thành nước CNH- HĐH

 

2. Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp CNH- HĐH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ra sức học tập văn hóa, khoa học kĩ thuật, tu dưỡng đạo đức, tư tưởng chính trị, có lối sống lành mạnh, rèn luyện các kỹ năng, phát triển năng lực

- Tích cực tham gia các hoạt động chính trị- xã hội.

- Thanh niên là "Lực lượng nòng cốt"

 

 

 

3. Phương hướng rèn luyện của thanh niên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ra sức học tập, rèn luyện toàn diện .

- Xác định lý tưởng sống đúng đắn.

- Xây dựng kế hoạch học tập thực hiện tốt nhiệm vụ của HS lớp 9.

 

C. Hoạt động luyện tập

1. Mục tiêu: - Luyện tập để HS củng cố những gì đã biết về kiến thức bài học.

     -  Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, nhóm

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

5. Tiến trình hoạt động (lần lượt thực hiện các bài tập 1. 2. 3…)

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

? theo em thanh niên cần có trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH-HĐH?

? Phương hướng rèn luyện của thanh niên

- Học sinh tiếp nhận…

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :Thảo luận

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- GV: Tổ chức đàm thoại với HS các bài tập sgk/ 39

D. Hoạt động vận dụng

1. Mục tiêu:    Tạo cơ hội cho HS vận dụng kiến thức kĩ năng có được vào các tình huống thực tiễn.

     Hình thành năng lực tự học, giải quyết vấn đề, thông tin truyền thông.

2. Phương thức thực hiện: Cá nhân, cộng đồng

3. Sản phẩm hoạt động:  vở HS

4. Phương án kiểm tra, đánh giá:

5. Tiến trình hoạt động

*Giáo viên chuyển giao nhiệm vụ

- Giáo viên…

- GV yêu cầu HS về nhà viết(khoảng 10 dòng) nói lên quan điểm, suy nghĩ của em về trách nhiệm của học sinh hiện nay. 

- GV: hướng dẫn HS hoàn thiện kế hoạc rèn luyện dựa vào nội dung của bài học

- Học sinh tiếp nhận…

* Thực hiện nhiệm vụ

- Học sinh :cá nhân

- Giáo viên: Quan sát

- Dự kiến sản phẩm

*Báo cáo kết quả: Phiếu học tập

*Đánh giá kết quả

- Học sinh nhận xét, bổ sung, đánh giá

- Giáo viên nhận xét, đánh giá

->Giáo viên chốt kiến thức

- GV: Tổ chức đàm thoại với HS các bài tập sgk/ 39

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

* Mục tiêu

      HS nâng cao khả năng đánh giá, nhận xét được thế nào là trách nhiệm đúng đắn của thanh niên trong thời kì CNH- HĐH.

     Hình thành NL đánh giá, NL tư duy phê phán, NL công nghệ.

* Cách tiến hành

Phương thức thực hiện: GV: giao dự án cho HS

    Tổ chức 1 buổi nói chuyện về trách nhiệm thanh niên trong thời kì CNH- HĐH

- GV: hướng dẫn HS chuẩn bị nội dung trao đổi, nêu được trách nhiệm của thanh niên trong từng thời kỳ lịch sử

Hãy xây dựng một kế hoạch học tập,rèn luyện của mình trong năm học này. Trao đổi với các bạn trong nhóm

So sánh trách nhiệm của thanh niên trong thời kỳ chiến tranh và trong thời kỳ CNH- HĐH đất nươc.

...

 Tải Xuống

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post