Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

  Tiêu đề:  Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

 Tác giả:  Nguyễn Thị Lệ Huyền

 Chuyên ngành:   / Nông - Lâm - Ngư nghiệp / Khoa học cây trồng

Học viện Ngân hàng

Những đóng góp mới của luận án: 

1. Về lý luận 

+ Tổng hợp và hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu đo lường hiệu quả HĐKD của NHTM bao gồm 6 nhóm chỉ tiêu: (1) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng vốn; (2) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng tài sản; (3) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả sử dụng lao động; (4) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả kiểm soát chi phí; (5) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả phòng chống rủi ro; (6) Nhóm chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản trị, điều hành. 

+ Làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của NHTM và lựa chọn các nhân tố phù hợp với bối cảnh hệ thống NHTMCP Việt Nam đưa vào mô hình phân tích. 

2. Về thực tiễn 

+ Luận án là nghiên cứu toàn diện đầu tiên sử dụng cả 2 cách tiếp cận: tiếp cận truyền thống (thông qua các chỉ tiêu tài chính) và tiếp cận hiện đại (thông qua kỹ thuật xây dựng đường biên hiệu quả) để đo lường, đánh giá hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018. Riêng về cách tiếp cận hiện đại, luận án kết hợp cả 2 phương pháp DEA và SFA để vận dụng được ưu điểm của cả 2 phương pháp này. Kết quả của nghiên cứu giúp đánh giá toàn diện hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018. 

+ Luận án sử dụng chính hiệu quả kỹ thuật ước lượng bằng phương pháp DEA (TEVRS) làm biến phụ thuộc trong mô hình hồi quy Tobit phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của NHTMCP Việt Nam. Cách thực hiện này giúp đánh giá chính xác các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả HĐKD của các NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2013-2018. 

+ Trên cơ sở thực trạng HĐKD và chiều hướng, mức độ tác động của các nhân tố đến hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam, luận án đã đánh giá được kết quả, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế về hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam. 

+ Đề xuất 6 nhóm giải pháp thiết thực đối với các NHTMCP Việt Nam và một số khuyến nghị phù hợp với các cơ quan hữu quan nhằm nâng cao hiệu quả HĐKD của hệ thống NHTMCP Việt Nam trong thời gian tới. 

The PhD Thesis has some new contributions: 

1. Theoretical contributions + Synthesize and complete the system of indicators measuring the efficiency of business operations of commercial banks, including 6 groups of indicators: (1) Group of indicators measuring the efficiency of capital use; (2) Group of indicators measuring the efficiency of using assets; (3) Group of indicators measuring the efficiency of labor use; (4) Group of indicators to measure cost control effectiveness; (5) Group of indicators measuring the effectiveness of risk prevention; (6) Group of indicators measuring the effectiveness of management and administration. 

+ Clarify the factors affecting the business performance of commercial banks and selecting the appropriate factors in the context of the Vietnam Joint-Stock Commercial Bank system in the analysis model. 

2. Practical contributions 

+ The thesis is the first comprehensive study using both approaches: traditional approach (through financial indicators) and modern approach (through effective border construction) to measure and evaluate the performance of the operating activities of Vietnam's commercial banks in the period 2013-2018. As for the modern approach, the thesis combines both DEA and SFA methods to apply the advantages of these two methods. The results of the study help to comprehensively evaluate the operating efficiency of the Vietnamese commercial banks' system in the period 2013-2018. 

+ The dissertation uses the estimation technical efficiency by the DEA method (TEVRS) as the dependent variable in the Tobit regression model to analyze the factors affecting the business performance of the Vietnam Joint Stock Commercial Bank. This way of implementation helps to accurately assess the factors affecting the efficiency of operating activities of Vietnam's commercial banks in the period 2013-2018. 

+ Based on the current status of the operating activities and the trend and the level of the impact of factors on the efficiency of the operating activities of the Vietnam Joint Stock Commercial Bank system, the thesis has evaluated the results, limitations, and causes of the limitations of efficiency. results of business activities of the Vietnam Joint Stock Commercial Bank system. 

+ Proposing 6 groups of practical solutions for Vietnamese commercial banks and some recommendations suitable to relevant agencies to improve the efficiency of business operations of the system of commercial banks in Vietnam in the coming time. Supervisor 1 Supervisor 2 PhD Candidate

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/


Previous Post Next Post