Nghiên cứu năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam theo các tiêu chí Camels

 Đề tài luận án: Nghiên cứu năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam theo các tiêu chí Camels

Chuyên ngành: Tài chính ngân hàng                                          

Mã số: 9340201

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Vân                                              

Mã NCS: 070.K36 NHTC

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS Lê Đức Lữ, 2. TS. Hoàng Việt Trung

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

 Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

  • Trên cơ sở lý thuyết chung về năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, các tiêu chí đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng thương mại, các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính và các quan điểm về hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng; luận án đã xây dựng được khung lý thuyết về năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam nói riêng.
  • Dựa trên các tiêu chí Camels kết hợp với đặc điểm của các NHTM sau M&A ở Việt Nam, luận án đã xây dựng được hệ thống gồm 15 chỉ tiêu sử dụng để đánh giá năng lực tài chính của các NHTM sau M&A ở Việt Nam trong giai đoạn 2011-2019. Qua đó kết quả đánh giá sẽ cho thấy một bức tranh khá toàn diện về năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam có thể là chưa đảm bảo chuẩn mực quốc tế theo tiêu chí Camels.
  • Luận án là một công trình thử nghiệm kết hợp giữa nghiên cứu hàn lâm lặp lại và nghiên cứu ứng dụng, qua đó kiểm định được năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam so với tiêu chuẩn Camels bằng mô hình hồi quy nhị phân Logistic. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu đã phản ánh độ tin cậy cũng như bổ sung và phát triển về mặt phương pháp luận trong đánh giá năng lực tài chính của ngân hàng thương mại và đề xuất các giải pháp khả thi cho các Ngân hàng thương mại sau M&A ở Việt Nam.

Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu:

  • Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý trong ngành Ngân hàng tại Việt Nam có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn về một phương pháp tiếp cận trong đo lường và đánh giá năng lực tài chính của NHTM. Đồng thời nhận diện các yếu tố cơ bản và vai trò tác động của chúng đến năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A. Đây là điều kiện để triển khai các nghiên cứu ứng dụng hoặc có những giải pháp phù hợp để nâng cao năng lực tài chính cho hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung và Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A nói riêng trong giai đoạn 2025 - 2030. Qua đó giúp Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước rút kinh nghiệm cho công cuộc thực hiện Đề án tái cơ cấu các Ngân hàng thương mại giai đoạn 2011- 2015 và giai đoạn 2016-2020.
  • Nghiên cứu này sẽ là một thể nghiệm vận dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu đó là phương pháp định tính như: thống kê mô tả, chuyên gia, suy diễn, sử dụng kỹ thuật định tính… cùng với phương pháp định lượng như kiểm định sự phù hợp của mô hình, hồi quy bằng mô hình nhị phân Logistic. Mỗi phương pháp sẽ được vận dụng phù hợp theo từng nội dung nghiên cứu trong luận án. Do đó, công trình nghiên cứu sẽ có thể là tài liệu tham khảo cho những ai quan tâm đến năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại về phương pháp luận, về đánh giá đo lường, về kiểm định cũng như kết quả của nghiên cứu.
  • Nghiên cứu sẽ là căn cứ để các ngân hàng thương mại Việt Nam chuẩn bị có ý định hoặc đang tiến hành tham gia vào các thương vụ M&A nhìn nhận đúng đắn về thực trạng năng lực tài chính của mình đồng thời tự đánh giá được năng lực tài chính của ngân hàng mình có đạt tiêu chuẩn quốc tế Camels hay không để thông qua đó có biện pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp.

Tải file đầy đủ: Tại đây hoặc Tại đây

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.dvtuan.com/

Previous Post Next Post