Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học có đáp án chi tiết file word

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô và các em học sinh Bộ đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Sinh học có đáp án chi tiết file word.

Đề thi gồm đầy đủ 24 mã của Sở giáo dục tỉnh Ninh Bình biên soạn, có hướng dẫn chấm chi tiết.

Câu 81. Xét 1 gen có 2 alen A và a nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen trên nhiễm sắc thể Y. Kiểu gen nào sau đây là của cơ thể thuần chủng?

     A. XAY.                              B. XaY.                               C. XaXa.                             D. XAXa.

Câu 82. Nhân tố nào sau đây tác động trực tiếp lên sinh vật mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể trong quần thể?

     A. Các cá thể cùng loài.                                                B. Các yếu tố khí hậu.

     C. Các cá thể khác loài.                                                D. Các vi sinh vật gây bệnh.

Câu 83. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 1 loại kiểu gen?

     A. AAbb × aaBB.               B. Aabb × aaBb.                 C. AAbb × AaBB.          D. AaBb × AaBb.

Câu 84. Khi nói về các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây đúng?

     A. Kích thước của quần thể không phụ thuộc vào điều kiện môi trường.

     B. Mật độ cá thể của mỗi quần thể luôn ổn định, không thay đổi theo mùa, theo năm.

     C. Khi kích thước quần thể đạt mức tối đa thì tốc độ tăng trưởng của quần thể là lớn nhất.

     D. Sự phân bố cá thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong môi trường.

Câu 85. Cá mập thụ tinh trong, phôi phát triển trong buồng trứng. Phôi nở trước ăn trứng chưa nở hoặc phôi nở sau nên mỗi lứa cá mập chỉ đẻ ít con. Đây là ví dụ về

     A. hiện tượng CLTN.                                                    B. quan hệ cạnh tranh cùng loài.

     C. quan hệ vật ăn thịt - con mồi.                                   D. hiện tượng khống chế sinh học.

Câu 86. Thành tựu nào dưới đây là ứng dụng của công nghệ gen?

     A. Tạo cây pomato từ khoai tây và cà chua.

     B. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.

     C. Cừu Đôly.

     D. Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt.

Câu 87. Quần thể nào sau đây có tần số alen a bằng 0,2?

     A. 0,4AA + 0,4Aa + 0,2aa = 1.                                     B. 0,8AA + 0,2aa = 1.

     C. 0,8Aa + 0,2aa = 1                                                     D. 0,8AA + 0,2Aa = 1.

Câu 88. Xét hai cặp gen Aa, Bb liên kết trên một cặp NST tương đồng. Theo lí thuyết, cách viết kiểu gen nào sau đây đúng?

     A. AaBb.                            B. AaXBXb.                        C. XAYBb.                         D. .

Câu 89. Để xác định mối quan hệ họ hàng giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng (bộ Khỉ), người ta nghiên cứu mức độ giống nhau về ADN của các loài này so với ADN của người. Kết quả thu được (tính theo tỉ lệ % giống nhau so với ADN của người) như sau:

Các loài

Tinh tinh

Vượn Gibbon

Khỉ Vervet

Khỉ Capuchin

Khỉ Rhesut

% giống nhau so với ADN người

97,6

94,7

90,5

84,2

91,1

Căn cứ vào kết quả bảng trên, có thể xác định mối quan hệ họ hàng xa dần giữa người và các loài thuộc bộ Linh trưởng nói trên theo trật tự:

     A. Người – tinh tinh - khỉ Vervet - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Rhesut.

     B. Người – tinh tinh - vượn Gibbon - khỉ Rhesut - khỉ Vervet - khỉ Capuchin.

     C. Người – tinh tinh - khỉ Rhesut - vượn Gibbon- khỉ Capuchin - khỉ Vervet.

     D. Người – tinh tinh - vượn Gibbon- khỉ Vervet - khỉ Capuchin - khỉ Rhesut.

Câu 90. Ở cây phượng, sự hấp thụ H2O và khoáng chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

     A. Lá.                                 B. Rễ.                                 C. Thân.                             D. Hoa.

Câu 91. Hình vẽ bên mô tả cơ chế phát sinh dạng đột biến cấu trúc NST nào dưới đây?

...
Link Google Drive tải file đầy đủ, miễn phí

Nguồn: ST

Nếu khi tải tài liệu bị lỗi, hãy liên hệ admin tại mục LIÊN HỆ-HỖ TRỢ trên website để được cập nhật/fix lỗi link tải mới.

Tài liệu được chia sẻ miễn phí tại: https://www.khotailieuonthi247.com/

Previous Post Next Post